Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY ZÁSIELKOVÉHO PREDAJA WWW.KLUBZDRAVIA.SK/WWW.WAVITA.SK
 

1.                 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1               Tieto Obchodné podmienky [ďalej len „OP“] upravujú zmluvné vzťahy pri dodávke Tovaru spoločnosťou STADA PHARMA Slovakia, s. r. o. so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava 851 01, Slovenská republika, identifikační číslo: 43 937 969, DIČ:2022530257, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 50137/B, bankové spojenie IBAN SK5311000000002948098531 BIC:TATRSKBXXXX, tel.: 0800 191 191, e-mail: podpora@klubzdravia.sk [ďalej len „Predávajúci“], právnickým alebo fyzickým osobám [ďalej len „Kupujúci“]. Spoločné označenie pre Predávajúceho a Kupujúceho je „Zmluvné strany“, príp. „Strany“, a jednotlivo „Strana“ alebo „Zmluvná strana“.
1.2               Tovarom sa rozumie všetok sortiment výrobkov, produktov a prípadne služieb, ktoré sú uvedené v internetovom obchode (E-shope) Predávajúceho, ktorý je prevádzkovaný na internetovej adrese www. klubzdravia.sk/www.wavita.sk [ďalej len „Tovar“ a ďalej len „E-shop“].
1.3               Záväzkový vzťah Predávajúceho a Kupujúceho sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä potom uzavretou kúpnou zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Tovaru a realizácia dodávky Tovaru [ďalej len „Zmluva“], OP, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a zákonmi týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho [ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“]; ak však Kupujúcim nie je spotrebiteľ, na záväzkový vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa zákony týkajúce sa ochrany spotrebiteľa nepoužijú, ak nestanovia právne predpisy inak.
1.4               OP určujú časť obsahu Zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na účely prevodu vlastníckeho práva k Tovaru a realizácie dodávky Tovaru.
1.5               Odoslaním objednávky z internetovej adresy www.klubzdravia.sk/www.wavita.sk Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s OP a s uvedenými podmienkami súhlasí. OP sú záväzné len pre predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu.
1.6               OP upravujú tiež práva a povinnosti Zmluvných strán pri využívaní webovej stránky Predávajúceho umiestnenej na adrese www.klubzdravia.sk/www.wavita.sk ako aj ďalšie súvisiace právne vzťahy.
1.7               Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie, vzhľad, usporiadanie, grafické prvky a ďalšie súčasti tvoriace E-shop (vrátane fotografií ponúkaného Tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať alebo neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace E-shop.

2.                 POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1               Na základe registrácie Kupujúceho uskutočnenej v E-shope môže Kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávanie Tovaru [ďalej len "Používateľský účet"]. Registrácia je úplne dobrovoľná a Kupujúci môže vykonávať objednávanie Tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania E-shopu.
2.2               Pri registrácii v E-shope a pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky vyplňované údaje. Údaje uvedené v Používateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Používateľskom účte a pri objednávaní Tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
2.3               Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Používateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť, ak kupujúci túto svoju povinnosť poruší. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Používateľského účtu tretím osobám.
2.4               Predávajúci môže zrušiť Používateľský účet v prípade, že Kupujúci poruší ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy (vrátane OP), alebo v prípade, že Kupujúci svoj Používateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva.
2.5               Kupujúci berie na vedomie, že Používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 

3.                UZAVRETIE ZMLUVY

3.1               Zmluva je uzatvorená na základe objednávky Kupujúceho a jej akceptácie Predávajúcim. Pri objednávaní Tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár v E-shope, pričom v tomto formulári je potrebné uviesť aspoň nasledovné údaje:
(a) identifikačné údaje Kupujúceho, a to v rozsahu: meno a priezvisko (názov/firma/IČO), adresa bydliska (sídla), dodacia adresa (ak je odlišná od bydliska/sídla), pričom pre tento prípad určenia iného miesta dodania, než ktoré je označené ako bydlisko (sídlo), môže Kupujúci v tomto formulári využiť pole "Poznámka", v ktorom uvedie kontaktnú osobu splnomocnenú prevziať Tovar v tomto mieste (ak nebude uvedené iné miesto dodania, má sa za to, že je ním adresa bydliska / sídla), e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo,
(b) identifikáciu objednávaného Tovaru z ponuky Predávajúceho,
(c) požadované množstvo Tovaru,
(d) cenu Tovaru podľa cien Predávajúceho, ktoré sú zverejnené v E-shope,
(e) voľbu spôsobu dodania vrátane akceptácie nákladov na dodanie,
(f) voľbu spôsobu úhrady kúpnej ceny.
Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v objednávke. Ak nebude objednávka obsahovať uvedené údaje, Predávajúci nie je povinný na takúto objednávku reagovať, avšak môže ju uznať ako riadnu. Odoslaním objednávky Kupujúci akceptuje kúpnu cenu Tovaru, ako aj cenu dopravy do miesta dodania Tovaru.
3.2               Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať vady vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.
3.3               Po doručení správne vyplnenej objednávky je Predávajúci povinný Kupujúcemu bezodkladne potvrdiť jej doručenie, a to prostredníctvom e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. V okamihu doručenia potvrdzujúceho e-mailu Kupujúcemu je uzavretá zmluva. V prípade, že Kupujúcim je podnikateľ, považuje sa za akceptáciu objednávky aj priame dodanie objednaného Tovaru bez predchádzajúceho výslovného prejavu vôle Predávajúceho.
3.4               Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa Tovar už nevyrába, nedodáva alebo je už vypredaný, poprípade existuje iný relevantný dôvod, pre ktorý po Predávajúcom nemožno spravodlivo požadovať akceptáciu objednávky (napr. z dôvodu porušenia predtým uzavretých zmlúv), pričom Predávajúci bude bez zbytočného odkladu Kupujúceho o týchto skutočnostiach informovať niektorým z prostriedkov komunikácie na diaľku. Za neakceptovanie objednávky sa považuje aj neodoslanie potvrdenia o doručení objednávky (pozri predchádzajúci odsek týchto OP). V prípade, že za vyššie uvedených okolností Kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť a objednávka nebola Predávajúcim akceptovaná, bude mu táto suma vrátená, a to najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa jej pripísania na účet Predávajúceho. Uvedená lehota sa považuje za zachovanú, ak bude v tejto lehote podaný (a) príkaz na úhradu alebo poštová poukážka.
 

4.                 DODANIE TOVARU

4.1               Predávajúci dodá Tovar do miesta bydliska (sídla) Kupujúceho uvedeného v objednávke. Kupujúci môže v rámci objednávky určiť iné miesto dodania Tovaru, než ktoré označil ako svoju adresu bydliska (sídla). V takom prípade Kupujúci uvedie v objednávkovom formulári, v poliach pre uvedenie "Dodacej adresy" odlišnej od uvedenej "Kontaktnej adresy", toto iné miesto dodania a prípadne do poľa uvedeného na objednávkovom formulári "Poznámka" uvedie kontaktnú osobu splnomocnenú prevziať Tovar v tomto mieste. Toto miesto sa potom považuje aj za miesto k úhrade kúpnej ceny, ak nebude uhradená inak.
4.2               Obvyklá lehota pre dodanie Tovaru je 3 (tri) pracovné dni od akceptácie objednávky, pokiaľ je miesto dodania na území Slovenskej republiky. Kupujúci súhlasí s tým, že termín dodania je ovplyvnený najmä dostupnosťou Tovaru na sklade Predávajúceho, ako aj objednaným Tovarom, a preto v ojedinelých prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude Kupujúci vyrozumený niektorým z prostriedkov komunikácie na diaľku, a to pri akceptácii objednávky Predávajúcim alebo bez zbytočného odkladu po tejto akceptácii. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, keď si v rámci objednávky zvolí možnosť úhrady kúpnej ceny Tovaru prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu alebo úhradu platobnou kartou, vyššie uvedené dodacie lehoty začínajú plynúť odo dňa nasledujúceho po dni pripísania plnej výšky dohodnutej kúpnej ceny (vrátane ceny dopravy ) na bankový účet Predávajúceho. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo na predĺženie termínu dodania Tovar v prípade výskytu nepredvídateľných udalostí (vyššej moci).
4.3               Kupujúci má právo zvoliť spôsob dopravy podľa aktuálnych možností uvedených v E-shope. Preprava bude realizovaná prostredníctvom externej prepravnej spoločnosti alebo prostredníctvom držiteľa poštovej licencie.
4.4               Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
4.5               Prevzatie Tovaru je Kupujúci povinný potvrdiť na príslušných dokumentoch svojím podpisom, príp. podpisom poverenej osoby. Pri prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný ihneď za prítomnosti zamestnanca prepravnej spoločnosti alebo zamestnanca držiteľa poštovej licencie skontrolovať neporušenosť balenia (zásielky), pričom ak bude balenie zjavne poškodené, nie je povinný zásielku prevziať. Prevzatím Tovaru a podpisom dodacieho listu alebo iného obdobného dokumentu Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky nebol poškodený. Kupujúci je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o zistených vadách.
4.6               Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
4.7               V prípade nezastihnutia Kupujúceho alebo osoby splnomocnenej prevziať Tovar na adrese miesta dodania sa bude postupovať podľa pravidiel príslušného prepravcu alebo držiteľa poštovej licencie. Prípadné zvýšené náklady spojené s opakovanými pokusmi o doručenie Tovaru, vrátane prípadného poplatku za uskladnenie, ako aj zvýšené náklady vzniknuté v dôsledku odmietnutia prevzatia riadne dodaného Tovaru, je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť. Informácie o cenách dopravy sú uvedené v E-shope v sekcii Doprava a platba.
4.8               K dodávanému Tovaru bude vždy pribalená aj príslušná faktúra s náležitosťami stanovenými právnymi predpismi.
4.9               Predávajúci je oprávnený odmietnuť odovzdať Tovar Kupujúcemu, pokiaľ nebude plne uhradená kúpna cena a/alebo cena dopravy.
 

5.                 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1               Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu za dodaný Tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená pri príslušnom Tovare v E-shope. Kúpna cena Tovaru je uvádzaná vrátane DPH v zákonnej výške. Spoločne s kúpnou cenou Tovaru je Kupujúci povinný uhradiť cenu dopravy do miesta dodania, ak nie je ďalej uvedené inak. Aktuálne ceny dopravy sú taktiež uvedené v E-shope v sekcii Doprava a platba, pričom platia len pre dodanie v rámci Slovenskej republiky.
5.2               Kupujúci majú v prípade objednávky nad 30 EUR vrátane DPH nárok na dopravu zadarmo.
5.3               Zmeny cien Tovaru, dopravy či zmeny limitu pre nárok Kupujúceho na dopravu Tovaru zdarma sú plne v kompetencií Predávajúceho, avšak vykonané zmeny nemôžu mať vplyv na už uzatvorené zmluvy, ak nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. Zmena cien a limitu je účinná zverejnením v E-shope, ak nebude Predávajúcim výslovne stanovené inak.
5.4               Úhrada kúpnej ceny (vrátane ceny dopravy) je možná:
(a) bezhotovostne na účet Predávajúceho, ktorý bude uvedený v akceptácii objednávky, príp. sa bezodkladne oznámi Kupujúcemu prostredníctvom niektorého z prostriedkov komunikácie na diaľku,
(b) pri dodaní/prevzatí Tovaru (na dobierku) v hotovosti k rukám zmluvného prepravcu alebo držiteľa poštovej licencie,
(c) prostredníctvom platobnej karty.
5.5               V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru. V prípade bezhotovostnej platby, vrátane platby kartou, je kúpna cena splatná v lehote 7 dní od uzatvorenia Zmluvy.
5.6               Kúpna cena sa v prípade bezhotovostného prevodu alebo platby kartou považuje za uhradenú okamihom jej pripísania na účet Predávajúceho. Kúpna cena, ktorej úhrada je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá v hotovosti, sa považuje za uhradenú okamihom jej odovzdania zamestnancovi držiteľa poštovej licencie alebo zamestnancovi zmluvného prepravcu.
 

6.                  ZÁRUKA

6.1               Predávajúci vyhlasuje, že všetok ponúkaný Tovar je nový, a poskytuje Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, na tento Tovar záruku po dobu, ktorá je na obale každého Tovaru vyznačená ako doba spotreby (použiteľnosti).
6.2               Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný Tovar je pri prevzatí Kupujúcim bez vád. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevezme,
(a)        má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
(b)        sa Tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa Tovar tohto druhu bežne používa,
(c)        Tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak boli kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
(d)        Tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
(e)        Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
6.3               Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Tovaru, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri jeho prevzatí. To neplatí, ak ide o vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom, u ktorého je už pri uzatvorení zmluvy zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti.
6.4               Za vadu sa považuje aj dodanie iného Tovaru. Za vadu sa považujú aj vady v dokladoch potrebných pre používanie Tovaru. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady spôsobené nevhodným skladovaním alebo použitím, neodborným zaobchádzaním, ako aj vady spôsobené Kupujúcim a/alebo tretími osobami.
6.5               Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má Tovar pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti. Povinnosti Predávajúceho zo záruky za akosť nie sú týmto odsekom dotknuté.
6.6               Kupujúci je povinný prípadné vady Tovaru reklamovať u Predávajúceho v záručnej dobe, a to okamžite po ich zistení a najlepšie písomne na adresu Klub zdravia/Wavita, Digital Park III, Einsteinova 19,Bratislava 851 01, alebo e-mailom na  adrese podpora@klubzdravia.sk.
6.7               Ak je vadné plnenie podstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo:
a) na odstránenie vady dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho Tovaru,
b) na odstránenie vady opravou Tovaru,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od Zmluvy.
Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak Kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
6.8               Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kým Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od Zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vady. Iné vady môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou Tovaru alebo dodaním nového Tovaru; voľba nesmie Kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak Predávajúci neodstráni vadu Tovaru včas alebo vady Tovaru odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Predávajúceho.
6.9               Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, iná osoba, ktorá nie je podnikateľom, alebo podnikateľ, u ktorého je však už pri uzatvorení zmluvy zrejmé, že sa kúpa netýka jeho podnikateľskej činnosti, má v prípade, že Tovar má vady, právo požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané; ak sa však vada týka len súčasti Tovaru, môže dotknutý Kupujúci požadovať výmenu len súčasti. Ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Príslušný spôsob vybavenia oprávnenej reklamácie určuje Kupujúci, a to výslovnou požiadavkou spravidla v reklamácii.
6.10            Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže Tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
6.11            Ak neodstúpi Kupujúci od Zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
6.12            Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru vedel, že má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má Tovar vadu, z ktorej je Predávajúci zaviazaný, a ak ide o Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o Tovar použitý, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.
6.13            Ak Kupujúci uplatní právo z vadného plnenia, potvrdí mu Predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje a dobu jej trvania. Ak Strany dohodnú ešte predtým, než Kupujúci môže uplatniť právo z vady Tovaru, že sa jeho práva obmedzia alebo že zanikajú, neprihliada sa na to.
6.14            Pri predčasnom plnení môže Predávajúci odstrániť vady do doby určenej pre odovzdanie Tovaru. Výkonom svojho práva nesmie Kupujúcemu spôsobiť neprimerané ťažkosti alebo výdavky. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté.
6.15            Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu Tovaru alebo služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ustanovenie tohto odseku sa použije iba v prípade, že je Kupujúcim spotrebiteľ.
6.16            Kupujúci Tovar podľa možnosti skontroluje čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak Predávajúci zasiela Tovar, môže Kupujúci odložiť kontrolu do doby, kedy je Tovar dopravený do miesta plnenia.
6.17            Do odstránenia vady nemusí Kupujúci platiť časť kúpnej ceny odhadom primerane zodpovedajúcej jeho práve na zľavu.
6.18            Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vady včas neoznámil Predávajúcemu. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od Zmluvy (ustanovenie nasledujúceho článku OP týmto nie je dotknuté), ak nemôže Tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal - to neplatí,
(a)        ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady Tovaru,
(b)        ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia Tovar v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
(c)        ak Kupujúci predal Tovar ešte pred objavením vady, ak ho spotreboval, alebo pozmenil Tovar pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti Kupujúci Predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia Tovaru prospech.
6.19            Kupujúci má povinnosť oznámiť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil, príp. čo ju mohol pri včasnej prehliadke a odbornej starostlivosť zistiť, inak sa právo Kupujúceho nemôže priznať v súdnom konaní. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri odbornej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po dodaní Tovaru alebo dôjdenia Tovaru do miesta určenia.
6.20            Ak je Kupujúcim podnikateľ, u ktorého je však už pri uzatvorení zmluvy zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti, musí vady reklamovať písomne, pričom spôsob, akým bude oprávnená reklamácia Kupujúceho vybavená, a termín vybavenia reklamácie (odstránenie chýb), resp. termín vybavenia vzneseného nároku, určuje Predávajúci.
6.21            Kupujúci je povinný Predávajúcemu preukázať, že ide o Tovar zakúpený u Predávajúceho, a tiež skutočnosť, že sú vady reklamované včas v stanovenej lehote. V prípade, že reklamácia bude vybavená výmenou Tovaru, je Kupujúci povinný vrátiť všetok Tovar, ktorý je predmetom výmeny.
6.22            Ak bude reklamácia považovaná za neoprávnenú, má Predávajúci právo požadovať úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s touto neoprávnenou reklamáciou; to neplatí, ak je Kupujúcim spotrebiteľ.
6.23            Ak nie je pre prípady, kedy to Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník umožňujú, v týchto OP alebo Zmluve dohodnuté inak, použijú sa pri uplatnení práv z vadného plnenia (reklamácii) príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, použijú sa aj ustanovenia zákonov na ochranu spotrebiteľa.
 

7.                  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

7.1               Kupujúci, ktorí sú spotrebiteľmi, majú právo odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku  v lehote 14 dní nasledujúcich po dni, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme Tovar; odstúpiť možno aj bez uvedenia dôvodu a bez uplatnenia akejkoľvek sankcie zo strany Predávajúceho. Toto právo na odstúpenie sa však netýka prípadov uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.
7.2               Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci o svojom odstúpení od Zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho úkonu (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu STADA PHARMA SLOVAKIA s.r.o., alebo e-mailom na adresu podpora@klubzdravia.sk). Pre odstúpenie môže Kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy uvedený v článku. 7.10 OP, nie je to však povinnosťou Kupujúceho.
7.3               Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od Zmluvy Predávajúcemu pred uplynutím príslušnej lehoty (pozri ods. 1 tohto článku).
7.4               Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, Predávajúci Kupujúcemu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bolo doručené oznámenie o odstúpení od Zmluvy, všetky platby, ktoré od Kupujúceho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu doručenia Tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného doručenia Tovaru ponúkaný Predávajúcim). Pre vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý Kupujúci použil pre vykonanie pôvodnej transakcie, ak Kupujúci výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade však s vrátením platby Kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady.
7.5               Platby budú Predávajúcim zaslané späť Kupujúcemu až po prijatí vráteného Tovaru alebo až Kupujúci preukáže, že Tovar odoslal späť Predávajúcemu; rozhoduje okamih, ktorý nastane skôr.
7.6               Kupujúci je povinný Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslať späť Predávajúcemu na adresu Klub zdravia/Wavita, STADA PHARMA Slovakia, s. r. o. so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava 851 01, Slovenská republika, Tel.: 0800 191 191, email: podpora@klubzdravia.sk,. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je v jej rámci Tovar Predávajúcemu odoslaný.
7.7               Kupujúci znáša priame náklady spojené s vrátením Tovaru.
7.8               Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastností Tovaru, vrátane jeho funkčnosti, a Kupujúci je povinný Predávajúcemu uhradiť najmä náklady súvisiace s uvedením Tovaru do pôvodného stavu. Úhrada týchto nákladov prebehne započítaním na kúpnu cenu, ktorá je Predávajúcim v prípade odstúpenia od Zmluvy vrátená.
7.9               Na Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, sa tento článok OP neuplatňuje, ak nestanovia právne predpisy inak.
7.10            Vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy
(vyplňte tento formulár a pošlete ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od Zmluvy)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámenie o odstúpení od Zmluvy
  • Klub zdravia/ Wavita, STADA PHARMA Slovakia, s. r. o. so sídlom Digital Park III, Einsteinova 19, Bratislava 851 01, Slovenská republika, Tel.: 0800 191 191, email: podpora@klubzdravia.sk,
  • Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od Zmluvy o nákupe tohto
  • Tovaru (*)/o poskytnutí týchto služieb (*)
  • Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov
  • Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov
  • Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
  • Dátum
(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.
 

8.                 VERNOSTNÝ PROGRAM (LOYALTY PROGRAM)

8.1               Kupujúci môže byť členom vernostného programu, a to za podmienok stanovených na adrese https://klubzdravia.sk/zakaznicky-program.  
8.2               Dopravu zadarmo dostane Kupujúci pri splnení podmienok zodpovedajúcich jeho zaradeniu v rámci vernostného programu (loyalty program) a minimálnej výške objednávky. V rámci vernostného programu sú rozlíšené tri typy používateľov:
1.     neregistrovaní a registrovaní používatelia, ktorí ešte nedosiahli príslušné ročné útraty - v prípade objednávky nad 30 EUR vrátane DPH majú títo používatelia dopravu zdarma;
2.     registrovaní používatelia s útratou zodpovedajúcou zaradeniu na úroveň Silver – v prípade objednávky nad 25 EUR vrátane DPH majú títo používatelia dopravu zdarma;
3.     registrovaní používatelia s útratou zodpovedajúcou zaradeniu na úroveň Gold – v prípade objednávky nad 20 EUR vrátane DPH majú títo používatelia dopravu zdarma.
 

9.                 MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

9.1               V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, k vzniku spotrebiteľského sporu zo Zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p.p. 29
827 99 Bratislava 27

Email: ars@soi.skadr@soi.sk
Web: https://www.soi.sk

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, môže využiť tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

10.                OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1               Zmluva je uzatváraná iba v slovenskom jazyku, a to v elektronickej podobe; Zmluva je po jej uzavretí Predávajúcim archivovaná, pričom na písomnú žiadosť Kupujúceho mu bude zaslaná niektorým z prostriedkov komunikácie na diaľku. Podstatné náležitosti zmluvy, vrátane identifikácie Kupujúceho, nie sú verejnosti prístupné. Aktuálne znenie OP je vždy uverejnené v E-shope. Už neúčinné verzie OP sú Predávajúcim archivované a nie sú verejne dostupné v E-shope.
10.2               Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Kupujúcemu nevznikajú náklady spojené s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy, t. j. použitie E-shopu a nákup v jeho rámci nie sú zo strany Predávajúceho ani tretej osoby nijako spoplatnené. Kupujúcemu vznikajú iba jeho vlastné náklady, ako sú napr. náklady na jeho internetové pripojenie, náklady na jeho telefónne hovory, ktoré si však hradí sám.
10.3               Predávajúci nie je voči Kupujúcim viazaný žiadnymi kódexmi správania.
10.4               Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do E-shopu alebo v dôsledku použitia E-shopu v rozpore s jeho určením.
 

11.                ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1               Ak nie je pre niektorý prípad Zmluvnými stranami dohodnuté alebo právnymi predpismi stanovené výslovne inak, sú Zmluvné strany oprávnené doručovať druhej Zmluvnej strane všetky oznámenia, správy a iné písomnosti aj prostredníctvom elektronickej pošty, a to v prípade Predávajúceho na e-mailovú adresu uvedenú v prvom článku týchto OP alebo na e-mailovú adresu uvedenú v e-shope a v prípade Kupujúceho na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke Tovaru. Týmto ustanovením nie je vylúčené zasielanie klasickou poštou alebo osobné odovzdanie. Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade, že ju adresát odmietne prevziať, alebo si ju nevyzdvihne v lehote 10 dní odo dňa jej uloženia u poskytovateľa poštových služieb, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.
11.2               Ak by ktorékoľvek ustanovenie v Zmluve bolo alebo by sa stalo neplatným alebo právne nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Ak ustanovenie týchto OP odporuje kogentným ustanoveniam, uplatní sa bez ďalšieho príslušné kogentné ustanovenie.
11.3               Odlišné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred znením OP.
11.4               Pre posúdenie prípadných sporov vzniknutých na základe Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
11.5               Tieto OP sú platné a účinné od 1. 6. 2021. Zmeny OP sú plne v dispozícii Predávajúceho, avšak vykonané zmeny nemajú vplyv na už uzavreté Zmluvy.