Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA
Posledná aktualizácia zo dňa 1.6.2021
 
1.         Všeobecné ustanovenia a kontaktné údaje
Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré spoločnosť STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľ údajov nazhromaždí a ktoré bude spracovávať o svojich zákazníkoch a používateľoch webových stránok (ďalej len „používateľ“) pri používaní webových stránok a služieb na nich poskytovaných (ďalej len „webové stránky“).
Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“).
 
2.         Základné údaje o prevádzkovateľovi
Názov: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Digital Park III, Einsteinova 19 851 01 Bratislava
IČO: 43 937 969
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 50137/B
tel.: 0800 191 191 e-mail: podpora@klubzdravia.sk
 
Naša spoločnosť podľa čl. 37 nariadenia GDPR určila zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Túto môžete kontaktovať na emailovej adrese: gdpr@stada.sk
 
3.         Aktualizácie a dostupnosť zásad
Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady meniť. Informácie o tom, kedy bola vykonaná posledná aktualizácia týchto zásad, nájdete v hornej časti týchto zásad. Zmeny v týchto zásadách nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia ich aktualizovanej verzie na webových stránkach. Ak budete používať naše webové stránky po vykonaní aktualizácií, bude to chápané ako Váš súhlas s aktualizovanou verziou zásad.
 
4.         Informácie poskytnuté používateľom
Niektoré časti webových stránok môžu požadovať, aby používatelia uviedli svoje osobné údaje, aby mohli využívať výhody ponúkané určitými službami (napr. registrácia Vernostného programu prevádzkovateľa alebo spracovanie objednávok) alebo účasť na konkrétnej aktivite (napr. spotrebiteľské súťaže).
Prevádzkovateľ je oprávnený spájať poskytnuté informácie s ďalšími informáciami, či už získanými na webových stránkach, alebo inými spôsobmi, vrátane napr. predchádzajúcich objednávok používateľa.
 
5.         Pasívne zhromažďovanie a využívanie informácií
Počas prezerania webových stránok môžu byť určité informácie pasívne zhromažďované pomocou rôznych techník a nástrojov, napr. IP adresy, cookies, a zhromažďovania (t. j. bez toho, aby používatelia v skutočnosti aktívne poskytli akékoľvek informácie).
Podrobné informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania používaných na našich webových stránkach nájdete v Informáciách o súboroch cookies. V týchto Informáciách o súboroch cookies nájdete informácie o tom, ako súbory cookies a technológie sledovania odmietnuť.
 
6.         Odkazy na externé webové stránky
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov, poskytovanie informácií a ďalšie postupy tretích osôb, vrátane webových stránok alebo aplikácií prevádzkovaných tretími osobami, na ktoré je možné vstúpiť prostredníctvom odkazov na týchto webových stránkach. Prístupnosť alebo akýkoľvek odkaz na našich webových stránkach na také webové stránky tretích strán nesmie byť chápaný ako súhlas prevádzkovateľa s takou stránkou.
 
7.         Účely, právne základy a doba spracovávania osobných údajov
Rozsah a účel spracúvania osobných údajov, trvanie a osoby oprávnené získať prístup k osobným údajom dotknutých osôb (zákazník, návštevník web stránky) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Účel Právny základ Doba spracúvania
Uzatváranie a plnenie zmlúv pre dodanie objednaného tovaru Plnenie zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR V prípade údajov, pri ktorých existuje zákonom stanovená doba na uchovávanie, je prevádzkovateľ údajov povinný tieto údaje po stanovenú dobu uchovávať. Po uplynutí zákonnej lehoty môžu byť údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi.
V prípade bežných na diaľku uzatvorených zmlúv je lehota uschovávanie údajov 5 rokov.
 
Zasielanie newslettera potenciálnym zákazníkom s informáciami o nových produktoch, akciách, zľavách Súhlas dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa, nie však viac ako 5 rokov. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.
Zasielanie newslettera súčasným zákazníkom s informáciami o nových produktoch, akciách, zľavách Oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR spočívajúci v marketingu Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu zmluvného vzťahu so zákazníkom, do doby než sa zo zasielania newslettra neodhlási, resp.  do doby než nebude namietať. Nie však viac ako 5 rokov.
Obchodná komunikácia - zasielanie obchodných oznámení formou bulletinu Oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR  spočívajúci v komunikácie obchodných oznámení Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu zmluvného vzťahu so zákazníkom, do doby než zasielanie nebude namietať.  Nie však viac ako 5 rokov.
Registrácia do vernostného programu Súhlas dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa, nie však viac ako 5 rokov. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.
Účasť používateľa v spotrebiteľských súťažiach. Súhlas dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa, nie však viac ako 5 rokov. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať.
Komunikácia so zákazníkmi Oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR spočívajúci v komunikácii zo zákazníkmi Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu zmluvného vzťahu so zákazníkom, do doby než komunikáciu nebude namietať. Najviac však 5 rokov.
Overovanie spokojnosti zákazníkov pre zlepšovanie kvality Oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR spočívajúci v zlepšovaní kvality služieb Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu zmluvného vzťahu so zákazníkom, do doby než spracúvanie nebude namietať. Nie však viac ako 5 rokov.
Vybavovanie reklamácií Plnenie zákonných povinností  podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR V prípade údajov, pri ktorých existuje zákonom stanovená doba na uchovávanie, je prevádzkovateľ údajov povinný tieto údaje po stanovenú dobu uchovávať. Po uplynutí zákonnej lehoty môžu byť údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi. Nie však viac ako 5 rokov.
Fakturácia, platby a  vedenie účtovnej a daňovej agendy Plnenie zákonných povinností  podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR V prípade údajov, pri ktorých existuje zákonom stanovená doba na uchovávanie, je prevádzkovateľ údajov povinný tieto údaje po stanovenú dobu uchovávať. Po uplynutí zákonnej lehoty môžu byť údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi. Nie však viac ako 10 rokov.
Marketingové komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí
 
Súhlas dotknutej osoby podľa . čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR ako aj oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu alebo do doby než spracúvanie nebude namietať.
Zobrazovanie reklamy na základe záujmov Súhlas dotknutej osoby podľa . čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR ako aj oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu alebo do doby než spracúvanie nebude namietať. Nie však viac ako 12 mesiacov po udelení súhlasu.
Preukazovanie, obhajovanie a uplatňovanie právnych nárokov
 
Oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR spočívajúci v riešení právnych nárokov V prípade údajov, ktorých doba uchovania nie je zákonom stanovená, prevádzkovateľ údajov uchováva údaje po dobu trvania účelu ich spracovania. V prípade údajov, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, môžu byť údaje uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadom, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi. Táto lehota nie je však dlhšia ako 5 rokov.
Bezpečnosti sietí a informačných systémov
 
Oprávnený záujem ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR spočívajúci v bezpečnosti sietí V prípade údajov, ktorých doba uchovania nie je zákonom stanovená, prevádzkovateľ údajov uchováva údaje po dobu trvania účelu ich spracovania. V prípade údajov, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, môžu byť údaje uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadom, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi. Táto lehota nie je však dlhšia ako 5 rokov.

V prípade spracúvania osobných údajov na iné ako vyššie uvedené účely budeme dotknuté osoby jednotlivo informovať pri ich získavaní. Napríklad ak budeme získavať súhlas na spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia.

Osobné údaje spracúvané pre uvedené účely môžu byť poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov:

 1. našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, zefektívnenie a zjednodušenie služieb,
 2. našim externým poskytovateľom služieb pre spracovanie platieb,
 3. našim externým poskytovateľom služieb pre plnenie objednávok,
 4. našim externým poskytovateľom služieb pre zabezpečenie IT infraštruktúry,
 5. našim externým poskytovateľom služieb pre zákaznícke služby, a pre zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ,
 6. subjektom pridružených k prevádzkovateľovi spoločnou kontrolou, vedením alebo vlastníkmi alebo
 7. našim obchodným partnerom ako súčasť fúzie, akvizície alebo inej investície tretej strany.

8.         Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 • Každá dotknuté osoba (zákazník, návštevník web stránky, zamestnanec) má právo na prístup k osobným údajom za podmienok stanovených v článku 15 nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ údajov poskytne používateľovi zadarmo kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami.
 • Uplatnením práva na opravu má používateľ tiež právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov za podmienok stanovených v článku 16 nariadenia GDPR.
 • V prípade, že používateľ uplatní právo na vymazanie osobných údajov, je prevádzkovateľ osobných údajov povinný príslušné osobné údaje vymazať, ak nebude prevádzkovateľ údajov spracovávať a uchovávať konkrétne údaje pre plnenie svojej povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov alebo ak nebudú dané iné podmienky v článku 17 nariadenia GDPR.
 • Používateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa osobných údajov obmedzenia spracovávania údajov za podmienok stanovených v článku 18 nariadenia GDPR.
 • Ohľadom práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR má používateľ právo dostať od prevádzkovateľa osobných údajov osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo prevádzať tieto údaje na iného prevádzkovateľa osobných údajov. Ak je to technicky možné, má používateľ právo na to, aby boli jeho osobné údaje jedným prevádzkovateľom priamo prenášané druhému prevádzkovateľovi.
 • V prípade automatizovaného rozhodovania a profilovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania) má používateľ právo byť z takejto činnosti vylúčený podľa podmienok stanovených v článku 22 nariadenia GDPR.
 • Každý používateľ má právo predložiť sťažnosť orgánu dohľadu (úradu pre ochranu osobných údajov), ak sa domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov dochádza k porušovaniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú: https://www.dataprotection.gov.sk, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 323 132 14.
 • Každý používateľ má právo na účinnú súdnu ochranu v prípade, keď sa domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a ďalej mu prislúcha právo požadovať náhradu škody na súde.


9.         Vaše právo vzniesť námietku
Každá dotknuté osoba (zákazník, návštevník web stránky, zamestnanec) má v súvislosti s údajmi spracovávanými na základe oprávneného záujmu právo vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov (z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie) za podmienok stanovených v článku 21 nariadenia GDPR.
Pre uplatnenie tohto práva nás môžete kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov prevádzkovateľa.

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava
tel.: 0800 191 191 e-mail: podpora@klubzdravia.sk