👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Pravidlá spotrebiteľskej hry

Pravidlá spotrebiteľskej hry

Publikované: 01.10.2014

Zobrazenie: 0

Organizátor a pôsobnosť spotrebiteľskej hry

 1. Spotrebiteľská hra s názvom " Vianočná súťaž s Walmarkom " (ďalej len ako "spotrebiteľská hra") je organizovaná a uskutočňovaná obchodnou spoločnosťou W A L M A R K , spol. s r.o., so sídlom Na stanicu 22, Žilina, PSČ 010 09, IČO: 31 576 613, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 841/L (ďalej len ako "organizátor" alebo "WALMARK , spol. s r.o.").
 2. Spotrebiteľská hra sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
 3. Termín začatia spotrebiteľskej hry je 01.10.2014, termín ukončenia spotrebiteľskej hry je 31.01.2015.

Princíp spotrebiteľskej hry

 1. Do spotrebiteľskej hry sa môže zapojiť každý zákazník, ktorý si v zakúpi v niektorej z vybraných  lekární na území Slovenskej republiky aspoň jedno z vybraných vianočných balení spoločnosti Walmark uvedených v prílohe č.1 týchto pravidiel (ďalej len "vybrané balenia"), s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a je starší ako 18 rokov (ďalej aj ako "účastník" alebo "účastník spotrebiteľskej hry"). Informáciu, či v konkrétnej lekárni je možné zakúpiť vybrané vianočné balenia, získate priamo v danej lekárni.
 2. Princíp spotrebiteľskej hry spočíva v tom, že účastník, ktorý si v príslušnom hracom období zakúpi jedno z vybraných balení uvedených v prílohe č. 1 týchto pravidiel, obdrží tak zároveň samolepku, ktorá je  nalepená na každom z vybraných balení. Samolepka pozostáva zo stieracej časti, pričom po zotretí jej povrchu získa zákazník kód. Po zadaní získaného kódu do hernej aplikácie na www.klubzdravia.sk/sutaze tu nájde zákazník buď oznam o tom, že nevyhráva alebo informáciu o konkrétnom type výhry. V prípade, že zákazník dostane informáciu o výhre, bude systémom vyzvaný na zadanie svojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo) do hernej aplikácie. Výhra mu bude zaslaná poštou na ním uvedenú adresu a to do 1 mesiaca od skončenia súťaže.
 3. Podmienkou pre uplatnenie výhry je obdržanie informácie o výhre po zadaní kódu do hernej aplikácie a zadanie vyžiadaných kontaktných údajov  do hernej aplikácie na www.klubzdravia.sk/sutaze a to do 31.1.2015.
 4. Do spotrebiteľskej hry sa môže účastník spotrebiteľskej hry zapojiť od 01.10.2014 do 31.01.2015.
 5. Do spotrebiteľskej hry je možné sa zapojiť len za podmienky nákupu minimálne jedného z vybraných vianočných balení Walmark.
 6. Spôsob, ako sa zúčastniť spotrebiteľskej hry a jej princíp bude zverejnený na webovej stránke organizátora: ewww.klubzdravia.sk/sutaze ako Pravidlá spotrebiteľskej hry "Vianočná súťaž s Walmarkom" a bude k nahliadnutiu v sídle firmy organizátora.
 7. Pokladničný blok, vystavený a odovzdaný zákazníkovi v niektorej z vybraných lekární na území Slovenskej republiky pri zakúpení akéhokoľvek z vybraných balení  Walmark, slúži ako kontrolný doklad o splnení podmienky nákupu. Výherca je povinný pokladničný blok a samolepku s kódom uchovať pre potreby preverenia splnenia podmienky nákupu akéhokoľvek z vybraných balení  
 8. Zúčastniť sa spotrebiteľskej hry je možné prostredníctvom nákupu akéhokoľvek z vybraných balení Walmark. Zakúpením každého vybraného balenia Walmark získava zákazník jednu stieraciu samolepku, ktorá je nalepená na každom vybranom balení Walmark. Pre zvýšenie šance na výhru je potrebné zakúpiť ďalšie z vybraných balení Walmark.
 9. Počet vybraných balení, ktoré zákazník môže kúpiť a tým získať samolepky s kódmi,  nie je obmedzený. Vyšším počtom kódov zadaných do hernej aplikácie sa zvyšuje i šanca účastníka spotrebiteľskej hry na výhru.

Výhry

1. Organizátor venuje do spotrebiteľskej hry nasledovné výhry, v celkovom počte 1.000 ks:

 • produkt Spektrum gummi s echinaceou 30 tbl. (1.000 ks)

2. Organizátor venuje do hry nasledovné ďalšie výhry v celkovom počte 100 ks:

 • 100 x balíček produktov v hodnote 150€

Zoznam produktov, z ktorých si zákazník môže vybrať, je uvedený v prílohe č.2

3. Organizátor venuje do hry nasledovné ďalšie výhry v celkovom počte 50 ks:

 • 50 x Darčeková banková karta v hodnote 100€

4. Organizátor venuje do hry nasledovné ďalšie výhry v celkovom počte 20 ks:

 • Tablet Google Nexus

Kontaktovanie výhercov a nárok na výhru

 1. Výhercovia cien budú uverejnení na internetovej stránke www.walmark.sk/sutaze najneskôr do 30 pracovných dní po ukončení spotrebiteľskej hry.
  Telefonicky alebo e-mailom budú kontaktovaní  iba výhercovia výhier balíčka produktov v hodnote 150€ za účelom výberu produktov podľa vlastného výberu z produktov Walmark uvedených v prílohe č.2.. Ich kontaktovanie sa bude uskutočňovať počas jedného pracovného dňa /konkrétne 3x/. V prípade, ak sa nebude možné s výhercom telefonicky alebo e-mailom skontaktovať, bude mu zaslaná sms na ním uvedené mobilné číslo /za predpokladu, že ho účastník uvedie/. Ak sa vyžrebovaný výherca do 24 hodín od posledného pokusu o skontaktovanie sa, s organizátorom hry neskontaktuje, je zo spotrebiteľskej hry vylúčený a stráca nárok na výhru organizátora.
 2. Výherca spotrebiteľskej hry musí mať za účelom preukázania oprávnenosti svojej výhry k dispozícii pokladničný blok z nákupu vybraných produktov z prílohy č.1. a na požiadanie organizátora ich doručiť organizátorovi. Ak výherca originály týchto dokladov nedoručí organizátorovi najneskôr do 5 pracovných dní od vyžiadania, stráca nárok na výhru
 3. Na výhry a ceny nie je právny nárok a nie sú súdne a právne vymáhateľné, vrátane vymáhania účasti v spotrebiteľskej hre. Výhry nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 4. Výhry budú zaslané výhercom poštou a to najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže
 5. V prípade, že si výherca neprevezme výhru zaslanú poštou organizátorom alebo výhru nebude možné doručiť výhercovi na ním uvedenú adresu, výherca stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 1. Účastník spotrebiteľskej hry svojou účasťou v spotrebiteľskej hre vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať. Výherca v súťaži zároveň dáva podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas organizátorovi spotrebiteľskej hry so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt) za účelom účasti v hre, jej vyhodnotenia, kontaktovania účastníka spotrebiteľskej hry, doručenia výhry, uverejnenia výhercov na internetovej stránke www.walmark.sk/sutaz  a to bezplatne do 31.06.2015.
  Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže a pred doručením prípadnej výhry výhercovi má za následok vyradenie účastníka zo spotrebiteľskej hry. Výherca  spotrebiteľskej hry dáva organizátorovi súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu) na reklamné a marketingové účely organizátora do 31.06.2015. Tento súhlas nie je podmienkou účasti v spotrebiteľskej hre. Účastník môže súhlas udelený na tento účel kedykoľvek písomne odvolať. Účastník spotrebiteľskej hry dáva organizátorovi súhlas so spracúvaním osobných údajov dobrovoľne.
 2. Zo spotrebiteľskej hry sú vylúčení: zamestnanci spoločnosti W A L M A R K , spol. s r.o., ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej hry, rodinní príslušníci všetkých vyššie uvedených osôb.
 3. Pravidlá spotrebiteľskej hry sú tiež uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora
 4. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny "Pravidiel spotrebiteľskej hry" počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na www.klubzdravia.sk/sutaze
 5. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.
 6. Tieto pravidlá spotrebiteľskej hry nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na www.klubzdravia.sk/sutaze a účinnosť dňom 01.10.2014.

Príloha č. 1: Zoznam vybraných produktov zapojených do vianočnej súťaže

Príloha č. 2: Zoznam produktov Walmark