👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Resveratrol pre zdravé srdce

Resveratrol pre zdravé srdce

Publikované: 15.02.2011

Zobrazenie: 6

Denné užívanie resveratrolu môže zlepšiť funkciu ciev a viesť tak k zlepšeniu kardiovaskulárneho zdravia.

Štúdia publikovaná v odbornom časopise Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases je prvou štúdiou skúmajúcou akútne účinky užívania resveratrolu na funkcie obehového systému, ktorá dokázala, že resveratrol zlepšuje dilatáciu tepny sprostredkovanú prietokom (FMD), čo je ukazovateľ kardiovaskulárnej činnosti.

Pri perorálnom užívaní resveratrolu sa zistilo, že podávanie akútnych dávok tejto látky spôsobuje zlepšenie relaxácie závislej od endotelu, čo bolo dokázané výrazným zlepšením hodnôt prietokom sprostredkovanej dilatácie po užití každej dávky v porovnaní s placebom.

Prietokom sprostredkovaná dilatácia brachiálnej tepny je ukazovateľom funkcie ciev a kardiovaskulárneho zdravia a je považovaná za nezávislý rizikový faktor pre výskyt kardiovaskulárnych ochorení.

Zhoršenie prietokom sprostredkovanej dilatácie je spájané s viacerými kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, vrátane vysokého krvného tlaku a obezity, a je sprevádzané štrukturálnymi a funkčnými zmenami cievneho endotelu.

Pozitívne účinky resveratrolu (polyfenolická látka v červenom víne) na kardiovaskulárny systém sú inhibícia agregácie krvných doštičiek, zvýšenie antioxidačného statusu a zvýšenie dostupnosti oxidu dusnatého.

Kľúčovým mechanizmom zodpovedným za dysfunkciu cievneho endotelu je pravdepodobne nedostatočné uvoľňovanie oxidu dusnatého, čo spôsobuje zužovanie ciev. Zvýšená dostupnosť resveratrolu pravdepodobne zvyšuje produkciu oxidu dusnatého.

Štúdia bola zameraná na pozorovanie, či resveratrol podávaný perorálne zlepšuje prietokom sprostredkovanú dilatáciu a bol skúmaný akýkoľvek potenciálny vzťah dávky a účinku na dosiahnutie tohto efektu.

Výsledky štúdie odhalili, že zvyšujúce sa dávky resveratrolu sú prepojené s proporčným zvýšením plazmatickej koncentrácie resveratrolu.

V porovnaní s placebom resveratrol výrazne zlepšil prietokom sprostredkovanú dilatáciu.

Podľa vedcov tieto výsledky naznačujú, že resveratrol je pravdepodobne zodpovedný za pozitívne účinky hrozna a červeného vína na kardiovaskulárne zdravie.

 

Zdroj: Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases
Pred tlačou publikované na internete, doi: 10.1016/j.numecd.2010.03.003
“Acute resveratrol supplementation improves flow-mediated dilatation in overweight/obese individuals with mildly elevated blood pressure”
Autori: R.H.X. Wong, P.R.C. Howe, J.D. Buckley, A.M. Coates, I. Kunz,N.M. Berry