Horčík môže byť prospešný pre ľudí s vysokým krvným tlakom

Horčík môže byť prospešný pre ľudí s vysokým krvným tlakom

Publikované: 08.07.2009

Zobrazenie: 0

Horčík môže znižovať krvný tlak ľuďom s hypertenziou, na druhej strane však nemá vplyv na krvný tlak u ľudí s normálnym krvným tlakom. 

Tejto dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdie sa zúčastnilo 155 ľudí. Osoby, ktoré mali priemerný Body mass index 23 kg/m2, boli náhodne rozdelené do skupiny dostávajúcej 300 mg čistého horčíka vo forme oxidu horečnatého, alebo do skupiny dostávajúcej placebo počas 12 týždňov.

Na konci štúdie neboli zistené výrazné rozdiely medzi skupinou dostávajúcou horčík a skupinou dostávajúcou placebo. Keď sa však výskumníci pozreli špeciálne na ľudí s hypertenziou, tak zistili, že v skupine užívajúcej horčík došlo k významnému poklesu systolického a diastolického tlaku.

Vysoký krvný tlak (hypertenzia), definovaný ako systolický a diastolický tlak vyšší než 140/90 mm/Hg, je hlavný rizikový faktor kardiovaskulárneho ochorenia – ochorenia, ktoré zapríčiňuje takmer 50 % úmrtí v Európe.

Horčík a diabetes

Metaanalýza prospektívnych kohortných štúdií realizovaná  výskumníkmi v štokholmskom Karolinska Institut uviedla, že  zvýšenie príjmu horčíka o 100 mg znižuje riziko rozvoja diabetu 2. typu o 15 %.

Zdroj:
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
Published online ahead of print, doi: 10.1016/j.numecd.2009.01.002

"Effects of oral magnesium supplementation on insulin sensitivity and blood pressure in normo-magnesemic nondiabetic overweight Korean adults"

Authoři: S. Vee, H.K. Park, S.P. Son, C.W. Lee, I.J. Kim, H.J. Kim&