👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Walmark zverejnil auditované výsledky svojho hospodárenia

Walmark zverejnil auditované výsledky svojho hospodárenia

Publikované: 05.01.2007

Zobrazenie: 0

Walmark prešiel v roku 2005 z kalendárneho na tzv. hospodársky rok v trvaní od 1.6. do 31.5. nasledujúceho roka. Oficiálnu štatutárnu a konsolidovanú účtovnú uzávierku za rok 2005 preto spracovával až k dátumu 31.5.2006. „Prvé prechodové účtovné obdobie pokrýva neobvyklú dobu 17 mesiacov od 1.1.2005 do 31.5.2006. Konsolidovanú účtovnú uzávierku včítane výroku audítora za toto obdobie máme preto k dispozícii až teraz. Perióda hospodárskeho roka totiž lepšie odráža sezónny charakter farmaceutickej výroby,“ povedala Kateřina Ondřejková, hovorkyňa spoločnosti.

Česká materská spoločnosť Walmark, a.s., dosiahla v hospodárskom roku 2005 (17 mesiacov) tržby za predaj výrobkov, tovaru a služieb vo výške 1 839 mil. CZK, čo pri prepočte na porovnateľné obdobie predstavuje 32 percentný pokles oproti roku 2004. Generálny riaditeľ Tomáš Macura k tomu uviedol: „ Od roku 2005 pôsobí Walmark len ako monoodborová spoločnosť koncentrujúca sa na výrobu doplnkov stravy a liekov. Očakávaný medziročný prepad tržieb v roku 2005 je preto dôsledkom zanechania výroby nealkoholických nápojov a odpredaja nápojovej divízie, ktorá sa ešte v roku 2004 podieľala na celkových tržbách spoločnosti takmer polovicou,“ a ďalej dodáva: „Samotné tržby farmaceutickej divízie materskej spoločnosti v uplynulom roku vzrástli o 19 % na porovnateľnej časovej báze.“

Konsolidované tržby celej skupiny podnikov Walmark,  zahŕňajúce okrem materskej spoločnosti aj výkony dcérskych spoločností, dosiahli v hospodárskom roku 2005 hodnotu 2997 mil. CZK a tým o 23 % nižšiu úroveň v porovnaní s predchádzajúcim rokom. „Dôvody poklesu sú zhodné, ako v prípade tržieb materskej spoločnosti. Očakávame, že rýchly rast našich aktivít v oblasti farmácie plne nahradí výpadok tržieb z predaja nealkoholických nápojov na úrovni holdingu do konca tohto kalendárneho roka, a to pri podstatne vyššej tvorbe pridanej hodnoty. Priebežné výsledky za I. polrok roku 2006, kedy firma zaznamenala medziročný nárast tržieb oproti rovnakému obdobiu roku 2005 o ďalších 21 %, potvrdzujú reálnosť našich plánov,“ dodal Macura.

Najdôležitejším zdrojom ďalšieho rastu spoločnosti zostáva aj naďalej posilňovanie zahraničných obchodných aktivít a rozširovanie pôsobnosti Walmarku o nové segmenty trhu. K sieti zahraničných pobočiek Walmarku, ktorú  tvorili dcérske spoločnosti na Slovensku, v Rumunsku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine a v Litve, pribudla vlani nová pobočka v Bulharsku. Najdynamickejší rozvoj vlani zaznamenali pobočky v Maďarsku a Rumunsku. Macura k tomu uviedol: „ Walmarku dnes patrí vedúce postavenie na trhu doplnkov stravy nielen v Českej republike a na Slovensku, ale tiež v Rumunsku a Bulharsku. V Poľsku sme na druhej a v už zmienenom Maďarsku na tretej pozícii. V Litve sme zatiaľ medzi prvými piatimi.“

Popri predaji prostredníctvom vlastných zahraničných pobočiek sa Walmarku vďaka novým destináciám zvýšil medziročne o 21 % aj hladký export do ostatných štátov. V súčasnej dobe Walmark exportuje do 24 krajín sveta, a to nielen v Európe, ale tiež na Strednom a Ďalekom Východe. Podiel exportu na tržbách materskej spoločnosti sa v uplynulom roku zvýšil z 23 % na 40 %. Z pohľadu konsolidovaných tržieb celej skupiny Walmark bolo v hospodárskom roku 2005 realizovaných na zahraničných trhoch dokonca 56 %, zatiaľ čo o rok skôr to bolo o 17 % menej. Walmark sa tak premenil z národnej firmy na skutočného medzinárodného hráča v regióne strednej a východnej Európy, ktorý už väčšinu svojich tržieb generuje v zahraničí. Macura uviedol: „I keď  ťažisko našich aktivít bude  aj naďalej spočívať predovšetkým vo výrobe a predaji doplnkov stravy, v budúcnosti počítame s rastúcim podielom tržieb z predaja liekov. Vlani na jeseň sme rozšírili naše portfólio liekov o ďalšie dva liečivé preparáty, a to Trigrip ( voľne predajný liek určený na liečbu príznakov chrípky a chorôb z nachladnutia) a Emoxen Gél (lokálny antireumatický prípravok na liečbu reumatických a nereumatických bolestí pohybového ústrojenstva). V súčasnej dobe tak máme na trhu už 4 liečivé prípravky a ďalšie budú nasledovať.“

Aj napriek investíciám v čiastke 354 mil. Kč Walmark pokračuje v nastúpenom trende posilňovania svojej finančnej stability. Jeho zadlženosť vyjadrená pomerom cudzích a ostatných pasív k vlastnému kapitálu klesla z úrovne 0,80 k 31.12.2004 na 0,53 k 31.5.2006. Dobré finančné zdravie Walmarku potvrdzujú aj výsledky ratingovej analýzy. Ratingová agentúra CRA Rating Agency na základe poslednej vykonanej analýzy v júni 2005 zvýšila medzinárodné ratingové hodnotenie Walmarku o jeden stupeň na úroveň Baa pri potvrdení lokálneho ratingu CzA/CzP-2. Následne, v dôsledku akvizície agentúry CRA a jej prevzatia zo strany svetovej ratingovej agentúry Moody´s, došlo k zmene metodiky udeľovania národných ratingov a doterajšia známka CzA bola v auguste 2006 preklasifikovaná na novú známku A3.cz podľa nového Moody´s národného ratingu.

Akciová spoločnosť Walmark zamestnáva 902 osôb, z toho 418 vo svojej materskej spoločnosti v Třinci.

Spoločnosť WALMARK bola založená v roku 1990 a jej aktivity sa postupne rozšírili do viacerých odborov. Už niekoľko rokov firma deklaruje svoju strategickú orientáciu na oblasť farmácie a po predaji poľnohospodárskej divízie v roku 2001 a významnej časti nápojovej divízie v závere roka 2004 sa teraz už celkom koncentruje na trh doplnkov stravy a liekov. V roku 2001 bola firma transformovaná zo spol. s r.o. na akciovú spoločnosť, ktorá má aktuálne 9 akcionárov, tuzemských fyzických osôb.