Prubeven 750 mg filmom obalené tablety

OTC voľnopredajný liek

Prubeven 750 mg filmom obalené tablety

Priemerné hodnotenie
Hodnotené: ?x
Ohodnoťte tento produkt

Prvý liek od Proenzi

 • Na zmiernenie príznakov miernej až stredne ťažkej artrózy
 • Bolesť kĺbov
 • Stuhnutosť kĺbov
 • Kúpite v každej lekárni
 • balenie
 • zloženie
 • dávkovanie
 • upozornenia

Balenie a ceny

balenie Bežná cena Vaša cena Pridať
do košíka

Všetky ceny sú vrátane DPH

Každá filmom obalená tableta obsahuje 942 mg glukozamíniumsulfátu s chloridom sodným, čo zodpovedá 750 mg glukozamíniumsulfátu alebo 589 mg glukozamínu .

Užíva sa jedna tableta Prubevenu 750 mg dvakrát denne, alebo sa užívajú dve tablety Prubevenu 750 mg jedenkrát denne.

Príbalový leták bod 4.

Charakteristika

Prubeven 750 mg s obsahom glukozamín sulfátu je prvý liek od Proenzi, ktorý uľavuje od príznakov artrózy ako je stuhnutosť alebo bolesť kĺbov.
Artróza (osteoartróza) je druh degenerácie kĺbu, ktorý vyvoláva príznaky ako je stuhnutosť (po spánku alebo dlhšom odpočinku) a bolesť pri pohybe (napr: chôdza nahor po schodoch alebo po nerovnej ploche).
Upozornenie: Liek na vnútorné použitie. Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu predtým, ako začnete liek užívať, pretože obsahuje pre vás dôležité údaje.

Tento liek nie je možné kúpiť prostredníctvom elektronického obchodu. Môžete ho kúpiť v každej lekárni, 60 tabliet alebo 120 tabliet.

Písomná informácia pre používateľa

Prubeven 750 mg
filmom obalené tablety
Glukozamíniumsulfát
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
 • Ak sa do 1 mesiaca nebudete cítiť lepšie, alebo sa budete cítiť horšie , musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je Prubeven a na čo sa používa
 2. Čo potrebujete vedieťpredtým, ako užijete Prubeven
 3. Ako užívať Prubeven
 4. Možné vedľajšie účinky
 5. Ako uchovávať Prubeven
 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 1.       Čo je Prubeven a na čo sa používa
Prubeven patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú nesteroidové protizápalové a protireumatické látky. Prubeven sa používa na zmiernenie príznakov miernej až stredne ťažkej gonartrózy . Artróza (osteoartróza) je druh degenerácie kĺbu, ktorý vyvoláva príznaky ako je stuhnutosť (po spánku alebo dlhšom odpočinku) a bolesť pri pohybe (napr: chôdza nahor po schodoch alebo po nerovnej ploche).

 2.       Čo potrebuje vedieť predtým, ako  užijete Prubeven
NEUŽÍVAJTE Prubeven ak ste alergický na:

 • glukozamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),
 • morské kôrovce, keďže Prubeven je vyrobený z morských kôrovcov.

Upozornenia a opatrenia

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Prubevenu, ak:

 • Máte porušenú poškodenú znášanlivosť glukózy. Na začiatku liečby Prubevenom môžu byť potrebné častejšie kontroly hladiny glukózy (cukru) vo vašej krvi.
 • Máte poruchu funkcie obličiek alebo pečene. Pacienti s poruchou funkcie obličiek a pečene sa osobitne neskúmali, nemožno preto uviesť nijaké odporúčania týkajúce sa dávkovania.
 • Máte  známe zvýšené kardiovaskulárne  riziko (riziko srdcovo-cievneho ochorenia), keďže u pacientov liečených s Prubevenom sa v niekoľkých prípadoch pozorovala zvýšená  hladina cholesterolu (hypercholesterolémia).
 • Máte astmu.  Predtým ako začnete užívať Prubeven, si musíte byť vedomý možného zhoršenia príznakov.
 • Máte opuch kĺbov, teplo a sčervenenie  v oblasti kĺbov, bolestivosť kĺbov, pretrvávajúcu stuhnutosť kĺbov, cítite bolesť v pokoji, bolesť pociťujete vo viac než jednom kĺbe, máte zvýšenú telesnú teplotu a pozorovali ste zníženie telesnej hmotnosti, pretože to môžu byť príznaky závažnejších ochorení, ako sú reumatoidná artritída, systémový lupus (chronické zápalové autoimunitné ochorenie), dna alebo nádory.

Ak sa vás týka čokoľvek z vyššie uvedeného, predtým, ako začnete užívať Prubeven, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Iné lieky a Prubeven

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pozornosť sa vyžaduje pri kombinácii  Prubevenu s inými liekmi, predovšetkým s:

 • Warfarínom (liek používaný na riedenie krvi) alebo podobné typy liekov (antikoagulanciá používané na  zamedzenie vzniku zrazenín krvi). Účinok antikoagulancií môže byť v spojení s glukozamínom zosilnený. Pacienti liečení takouto kombináciou musia byť preto osobitne dôsledne sledovaní na začiatku alebo na konci liečby glukozamínom.
 • Liekmi na cukrovku, váš lekár môže vyžadovať častejšie kontroly hladiny cukru v krvi počas užívania Prubevenu.
 • Tetracyklínom (antibiotikum účinné proti širokému spektru bakteriálnych infekcií).

Ak teraz užívate  alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať  ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Prubeven a jedlo a nápoje

Prubeven môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Prubeven sa nesmie užívať počas tehotenstva. Užívanie Prubevenu počas dojčenia sa neodporúča. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nevykonali sa žiadne štúdie o schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pokiaľ po užití  Prubevenu pocítite závrat alebo ospalosť, nesmiete viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.

Prubeven obsahuje sodík, laktózu a sójový lecitín

Dôležité informácie o niektorých zložkách Prubevenu:

Tento liek obsahuje 76 mg sodíka v jednej tablete, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov s diétou, pri ktorej je kontrolovaný obsah sodíka. Prubeven obsahuje laktózu. Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku. Prubeven obsahuje sójový lecitín. Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, neužívajte tento liek. 

3.       Ako užívať Prubeven

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Jedna tableta Prubevenu sa má užívať dvakrát denne, alebo dve tablety Prubevenu sa užívajú jedenkrát denne. Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou.
Prubeven nie je určený na liečbu akútnych (náhlych) bolestivých príznakov (rýchly nástup krátkej silnej bolesti). Zmiernenie príznakov (najmä zmiernenie bolesti) nemusíte pocítiť dokonca ani po niekoľkých týždňoch a v niektorých prípadoch dokonca aj dlhšie. Ak nepocítite zmiernenie príznakov po 2-3 mesiacoch, treba vyhľadať lekára  a prehodnotiť pokračovanie liečby s Prubevenom.  

Použitie u detí a dospievajúcich

Prubeven sa neodporúča užívať deťom a dospievajúcim do 18 rokov z dôvodu nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.

Starší pacienti

Pri liečbe inak zdravých starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania, o vašej dávke však rozhodne váš lekár.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek/pečene

Keďže sa nevykonali žiadne štúdie, nemožno poskytnúť žiadne odporúčania týkajúce sa dávkovania.

Ak užijete viac Prubeven, ako máte

Ak užijete väčšie množstvá, musíte sa poradiť so svojím lekárom alebo v nemocnici vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

V prípade predávkovania môžete pocítiť príznaky, ako sú:

 • bolesť hlavy
 • závrat
 • dezorientácia
 • bolesť kĺbov
 • ocit nevoľnosti (nauzea) a prejav nevoľnosti (vracanie)
 • hnačka alebo zápcha

Ak zabudnete užiť Prubeven

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať  Prubeven

Vaše príznaky sa môžu vrátiť. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 4.         Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Musíte prestať užívať Prubeven a ihneď vyhľadať svojho lekára, ak pocítite tieto príznaky: opuch tváre, jazyka a/alebo hltana a/alebo ťažkosti s prehĺtaním alebo žihľavka s dýchacími ťažkosťami (angioedém).
Hlásili sa nasledovné vedľajšie účinky:

Časté  vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10 pacientov, ale u viac ako 1 zo 100  liečených pacientov)

 • Bolesť hlavy
 • Únava
 • Nevoľnosť
 • Bolesť brucha
 • Poruchy trávenia
 • Hnačka
 • Zápcha
 • Vetry (flatulencia)

Menej časté  vedľajšie účinky (u menej ako 1 zo 100 pacientov, ale u viac ako 1 z 1000  liečených pacientov)

 • Vyrážka
 • Svrbenie
 • Sčervenenie

Frekvencia neznáma

 • Alergická reakcia
 • Poruchy zraku
 • Vypadávanie vlasov (alopécia)
 • Závrat
 • Opuch chodidiel a členkov
 • Vracanie
 • Nedostatočná kontrola cukrovky
 • Astma alebo jej zhoršenie
 • Zvýšené hodnoty pečeňových enzýmov
 • Žlté sfarbenie kože (žltačka)

Zaznamenali sa tiež zvýšené hladiny cholesterolu. Nie je však možné stanoviť, či tieto príhody majú priamu súvislosť s užívaním Prubevenu. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

5.       Ako uchovávať  Prubeven

 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 • Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.
 • Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na označení obalu a na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
 • Po prvom otvorení nádoby na tablety sa liek má použiť do 6 mesiacov.
 • Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6.       Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Prubeven obsahuje

 • Liečivo je glukozamíniumsulfát. Každá tableta obsahuje 942 mg glukozamíniumsulfátu s chloridom sodným (čo zodpovedá 750 mg glukozamíniumsulfátu) alebo 589 mg glukozamínu.
 • Ďalšie zložky (pomocné látky) sú:

Tableta: Mikrokryštalická celulóza 101, mikrokryštalická celulóza 102, monohydrát laktózy, predželatínovaný kukuričný škrob, krospovidón, kyselina stearová, hydrolyzovaný polyvinylalkohol.
Filmový obal tablety: oxid titaničitý (E171), mastenec (E553b), sójový lecitín (E322), makrogol 3350.

Ako vyzerá Prubeven a obsah balenia

Prubeven sú takmer biele filmom obalené tablety podlhovastého tvaru.
Tablety sú dostupné v dvoch typoch balenia:
Papierové škatuľky obsahujúce PVdC obalené PVC/ALU blistre:
Veľkosti balenia: 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 filmom obalených tabliet.
Alebo
Papierové škatuľky  obsahujúce HDPE nádoby na tablety uzatvorené poistným HDPE uzáverom so závitom.
Veľkosti balenia: 8, 10, 12, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 112, 120, 168, 180, 336, 360 filmom obalených tabliet.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Proenzi, s.r.o. 
Oldřichovice 44
739 61 Třinec
Česká republika

Výrobca:
Chanelle Medical Ltd.
Loughrea
Co. Galway
Írsko

WALMARK, a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec
Česká republika

Millmount Healthcare Ltd
Block 7, City North Business Campus
Stamullen, County Meath
Írsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Bulharsko                                Probeven 750 mg филмирани таблетки
Česká republika                       Prubeven 750 mg potahované tablety
Írsko                                      Glusamin 750mg film-coated tablets
Lotyšsko                                 Probeven 750 mg  apvalkotãs tabletes
Maďarsko                                Probeven 750 mg filmtabletta
Poľsko                                     Probeven
Rumunsko                               Probeven 750 mg comprimate filmate
Slovensko                                Prubeven 750 mg, filmom obalené tablety

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná vo februári 2014.

 


Z limitovanej edície odporúčame

ShopRoka 2016

Hlavné menu

Hľadaj

Hľadaj

Nákupný košík
Prihlásiť
Zaregistrovať sa
x

Zabudli ste heslo?

Zaregistrovať sa

Prihlásiť cez Facebook:

VOLAJTE BEZPLATNE
0800 191 191
Po-Pi: 7:00 - 17:00

 

Vytlačiť


Walmark a.s., Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Ostravě , oddíl B, vložka 2501, IČO: 00536016, DIČ: 4020078216
Informácie pre platbu kartou:
Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.