Ochrana osobných dát

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA
Posledná aktualizácia zo dňa 1.8. 2018

 
1.         Všeobecné ustanovenia a kontaktné údaje

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré spoločnosť WALMARK, a.s., ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len „WALMARK“ alebo „prevádzkovateľ údajov“) nazhromaždí a ktoré bude spracovávať o svojich zákazníkoch a používateľoch webových stránok (ďalej len „používateľ“) pri používaní webových stránok a služieb na nich poskytovaných (ďalej len „webové stránky“).
Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).


2.         Základné údaje o prevádzkovateľovi

Názov: WALMARK, a.s.
Sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
IČO: 00536016
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn. B 2501

tel.: [+420 800 141 141]
e-mail: podpora@klubzdravia.sk
www: www.walmarkgroup.eu

Kontaktné údaje na zástupcu WALMARK:
meno/názov: ZÁKAZNICKÝ SERVIS
adresa: P.O.BOX č. 4, 010 02  Žilina 2
tel.: 0800 191 191
e-mail: podpora@klubzdravia.sk

Kontaktné údaje na manažéra GDPR pre ochranu osobných údajov:
meno/názov: Jan Šebek
sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 724 069 693
e-mail: gdpr@walmark.cz


3.         Aktualizácie a dostupnosť zásad

WALMARK je oprávnený tieto zásady meniť. Informácie o tom, kedy bola vykonaná posledná aktualizácia týchto zásad, nájdete v hornej časti týchto zásad. Zmeny v týchto zásadách nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia ich aktualizovanej verzie na webových stránkach. Ak budete používať naše webové stránky po vykonaní aktualizácií, bude to chápané ako Váš súhlas s aktualizovanou verziou zásad.


4.         Informácie poskytnuté používateľom

Niektoré časti webových stránok môžu požadovať, aby používatelia uviedli svoje osobné údaje, aby mohli využívať výhody ponúkané určitými službami (napr. registrácia Vernostného programu WALMARK alebo spracovanie objednávok) alebo účasť na konkrétnej aktivite (napr. spotrebiteľské súťaže).
WALMARK je oprávnený spájať poskytnuté informácie s ďalšími informáciami, či už získanými na webových stránkach, alebo inými spôsobmi, vrátane napr. predchádzajúcich objednávok používateľa.


5.         Pasívne zhromažďovanie a využívanie informácií

Počas prezerania webových stránok môžu byť určité informácie pasívne zhromažďované pomocou rôznych techník a nástrojov, napr. IP adresy, cookies, a zhromažďovania (t. j. bez toho, aby používatelia v skutočnosti aktívne poskytli akékoľvek informácie).

Podrobné informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania používaných na našich webových stránkach nájdete v Informáciách o súboroch cookies. V týchto Informáciách o súboroch cookies nájdete informácie o tom, ako súbory cookies a technológie sledovania odmietnuť. Ak súbory cookies alebo ďalšie technológie sledovania neodmietnete, má sa za to, že ste udelili súhlas s ich používaním.


6.         Odkazy na externé webové stránky

Tieto zásady neupravujú ochranu osobných údajov, poskytovanie informácií a ďalšie postupy externých partnerov, za ktoré WALMARK nenesie žiadnu zodpovednosť, vrátane externých partnerov prevádzkujúcich webové stránky alebo oblasti webu (vrátane aplikácií), na ktoré je možné prostredníctvom týchto webových stránok vstúpiť, alebo na ktoré odkazuje odkaz na týchto webových stránkach. Prístupnosť alebo akýkoľvek odkaz na našich webových stránkach na také webové stránky tretích strán nesmie byť chápaný ako súhlas WALMARK s takou stránkou.


7.         Rozsah a účel spracovávania osobných údajov

V niektorých prípadoch môže WALMARK informácie o používateľoch získať buď priamo od používateľa, alebo z iných zákonných zdrojov. Niektoré informácie, ktoré WALMARK takto získa, môžu byť klasifikované ako "osobné údaje" v súlade s bodom 1 článku 4 nariadenia GDPR.
Informácie o akejkoľvek neidentifikovanej alebo identifikovateľnej osobe môžu byť použité a zverejnené na akýkoľvek účel. Ak je možné údaje, ktoré sa netýkajú neidentifikovaných alebo identifikovateľných osôb, spájať s údajmi týkajúcimi sa neidentifikovaných alebo identifikovateľných osôb (napr. Vaše meno možno spojiť s Vašou geografickou polohou), bude WALMARK uchovávať tieto zlúčené informácie ako osobné údaje, kým budú tieto údaje spolu súvisieť (napr. odporúčanie najlepšej formy dodania tovaru podľa Vášho bydliska alebo odporúčania rovnakého alebo podobného produktu z ponuky, ktorý je v akcii).

Rozsah a účel spracúvania osobných údajov, trvanie a osoby oprávnené získať prístup k osobným údajom sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti s kúpou tovaru na e-shope?
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovania údajov Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov )?
7.1 Uzatvorenie a plnenie zmluvy .
 
Účelom spracovania údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvy (realizácia obchodnej transakcie a dodanie tovaru) uzatvorenej medzi Walmark a používateľom, ktorý je fyzickou osobou.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel je nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. V prípade neposkytnutia týchto údajov však nie je možné zmluvu uzavrieť. Identifikačné údaje používateľa (napr. meno a priezvisko používateľa, akademický titul, identifikačné číslo, DIČ), kontaktné údaje (napr. adresa bydliska alebo iná adresa pre doručenie tovaru, telefónne číslo, e-mailová adresa), a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu zmluvy (napr. identifikácia tovaru alebo služby, spôsob ich úhrady, vrátane platobných informácií, ako je číslo bankového účtu, z ktorého bola úhrada vykonaná apod.). V prípade údajov, pri ktorých existuje zákonom stanovená doba na uchovávanie, je prevádzkovateľ údajov povinný tieto údaje po stanovenú dobu uchovávať. Po uplynutí zákonnej lehoty môžu byť údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi.
 
V prípade údajov, ktorých doba uchovania nie je zákonom stanovená, prevádzkovateľ údajov uchováva údaje po dobu trvania účelu ich spracovania. V prípade údajov, ktorých uchovávanie je nevyhnutné na ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa údajov, môžu byť údaje uchovávané počas primeranej doby ďalej, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadom, a to vždy s ohľadom na konkrétne okolnosti dané individuálnymi prípadmi.
Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané:
 
 • externým prepravným u dodávateľským spoločnostiam alebo držiteľovi poštovej licencie;
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti so zasielaním obchodných oznámení?
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovania údajov Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov )?
7.2 Zasielanie obchodných oznámení používateľom.
 
Účelom spracovania je zasielanie newsletteru informujúceho o nových produktoch, akciách, zľavách a iné obchodné správy (ďalej len „obchodné oznámenie“) používateľom, ktorí na to udelili svoj výslovný súhlas.
 
Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Pokiaľ používateľ súhlas na spracovanie údajov pre tieto účely neudelí alebo ho odvolá, nebudú mu zo strany WALMARK zasielané obchodné oznámenia, ibaže bude existovať oprávnený záujem spoločnosti WALMARK na takomto spracovaní (k tomu bližšie viď bod 7.4 nižšie).
 
Meno a priezvisko používateľa, adresa bydliska, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa . Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov pre tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,
 1. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK; alebo na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvedených v príslušnom obchodnom oznámení.
 2. kliknite na príslušné políčko / odkaz odhlásenia v každom jednotlivom elektronickom obchodnom oznámení.
 
Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané :
 
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
7.3 Zasielanie obchodných oznámení používateľom.
 
Účelom spracovania je zasielanie newsletteru informujúceho o nových produktoch, akciách, zľavách a iné obchodné správy (ďalej len „obchodné oznámenie“) používateľom, ktorých osobné údaje spoločnosť WALMARK získala v súvislosti s predajom tovaru a služieb v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
 
Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa. Má sa za to, že v súlade s § 62 zákona o elektronických komunikáciáchbol súhlas s využitím údajov na tieto účely udelený v súvislosti s predajom produktu alebo služieb spoločnosti WALMARK.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Pokiaľ používateľ súhlas na spracovanie údajov na tieto účely odvolá, nebudú mu zo strany WALMARK zasielané obchodné oznámenia.
 
E-mailová adresa používateľa. Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,
 1. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK; alebo na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvedených v príslušnom obchodnom oznámení.
 2. kliknite na príslušné políčko / odkaz odhlásenia v každom jednotlivom elektronickom obchodnom oznámení.
 
Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané :
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
7.4 Zasielanie obchodných oznámení používateľom.
 
Účelom spracovania je zasielanie bulletinu informujúceho o nových produktoch, akciách, zľavách a iné obchodné správy (ďalej len „obchodné oznámenie“)  používateľom, ktorých osobné údaje WALMARK získal v súvislosti s predajom tovaru.
 
Spracovanie údajov používateľov je založené na oprávnených záujmoch WALMARK, ktorými je zasielanie obchodných oznámení používateľom .
 
Poskytnutie týchto údajov za uvedeným účelom nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné.
 
Meno a priezvisko používateľa, adresa bydliska, kontaktná adresa, vek, pohlavie . Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania účelu spracovania.
 
Ak so spracovaním Vašich osobných údajov pre tieto účely nesúhlasíte, máte právo namietať. V takom prípade spoločnosť WALMARK prestane Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.
 
Pre viac informácií o práve vzniesť námietku prejdite na článok 9 týchto zásad .
Údaje spracovávané na tento účel môžu byť odovzdané :
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti s Vašou registráciou na webových stránkach ?
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovania údajov Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov)?
7.5 Registrácia do vernostného programu.
Účelom spracovania je registrácia Vernostného programu WALMARK a využívanie výhod a funkcií webu s tým spojených, a ďalej evidencia otázok používateľa kladených v Poradni.
Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov bude mať za následok nemožnosť registrácie a vzniku členstva vo vernostnom programe WALMARK.
 
Meno a priezvisko používateľa, adresa, dátum narodenia, pohlavie, akademický titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo pre prihlásenie k účtu a do vernostného programu WALMARK, Facebook ID používateľa.
 
Údaje budú na daný účel spracovávané po dobu trvania účelu spracovania, t. j. po dobu trvania registrácie, a prípadne aj členstva vo vernostnom programe WALMARK alebo do odvolania súhlasu.
Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,
 1. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK; alebo
 2. ak ste registrovaný, môžete súhlas odvolať v nastavení Vášho používateľského konta.
 
Informácie o ukončení členstva vo vernostnom programe WALMARK nájdete tu:  https://klubzdravia.sk/zakaznicky-program
Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané:
 
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
Aké informácie o Vás spracovávame v súvislosti so spotrebiteľskými súťažami?
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovania údajov Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov)?
7.6 Spotrebiteľské súťaže.
 
Účelom spracovania je účasť používateľa v spotrebiteľských súťažiach.
Spracovanie údajov používateľov je založené na súhlase používateľa.
 
Poskytnutie týchto údajov na uvedený účel nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou a poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov bude mať za následok nemožnosť účasti v spotrebiteľských súťažiach.
 
Identifikačné a kontaktné údaje používateľa (najmä meno a priezvisko používateľa, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa). Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania súhlasu používateľa. Používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať. V takom prípade bude spracovanie Vašich údajov na tieto účely ukončené. Ak chcete súhlas odvolať,
 1. môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK.
Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané:
 
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania emailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám .
Ostatné prípady spracovanie osobných údajov
  Účel spracovania údajov
 
Právny základ spracovania údajov Rozsah spracovania údajov Doba spracovania údajov Komu môžu byť osobné údaje poskytnuté (príjemcovi údajov)?
7.7 Komunikácia s používateľmi. Spracovanie údajov používateľov je založené na oprávnených záujmoch WALMARK, ktorými je zasielanie odpovedí na otázky používateľov kladených v rámci poradne (Healthadvisor), chatovacieho prostredia dostupného na webových stránkach alebo inými prostriedkami komunikácie na diaľku, a ďalej zasielanie iných dôležitých informácií alebo oznámení týkajúcich sa webových stránok, obchodných podmienok alebo vzťahu medzi WALMARK a používateľom.
 
Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, pričom ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť spoločnosti WALMARK informovať používateľa o skutočnostiach podľa predchádzajúceho odseku alebo nemožnosť užívateľa položiť otázku.
 
Meno a priezvisko používateľa, adresa bydliska alebo iná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Údaje budú na daný účel spracovávané po dobu trvania účelu spracovania.
 
Ak so spracovaním Vašich osobných údajov pre tieto účely nesúhlasíte, máte právo namietať. V takom prípade spoločnosť WALMARK prestane Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.
 
Viac informácií o práve vzniesť námietku nájdete v článku 9 týchto zásad.
Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané:
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovať služby ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.
7.8 Zlepšenie kvality služieb a produktov WALMARK.
 
 
Spracovanie údajov používateľov je založené na oprávnených záujmoch spoločnosti WALMARK, ktorými sú analýza dát, vývoj nových a skvalitnenie existujúcich produktov, vylepšenie našich webových stránok, skvalitnenie našich služieb, identifikácia trendov prezerania webových stránok, zobrazovanie a zasielanie relevantnejších ponúk a zasielaných ponúk alebo meranie efektivity našich reklamných kampaní a pod.
 
Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné.
 
Meno a priezvisko používateľa, história prehliadania webových stránok, história nákupov a nákupného správania na weboch WALMARK, vek, pohlavie, súťažné odpovede, dostupné demografické údaje (zdroj napr. Google analytics), e-mailová adresa, IP adresa, Facebook ID používateľa, odpovede používateľa získané z diagnostických nástrojov dostupných na weboch WALMARK, ako je napríklad aplikácia Health Index.
 
 
Údaje budú pre daný účel spracovávané po dobu trvania účelu spracovania.
 
Ak so spracovaním Vašich osobných údajov pre tieto účely nesúhlasíte, máte právo namietať. V takom prípade spoločnosť WALMARK prestane Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávať.
 
Viac informácií o práve vzniesť námietku nájdete v článku 9 týchto zásad.
Údaje spracované na tento účel môžu byť odovzdané :
 
 • našim externým poskytovateľom služieb s cieľom umožniť im poskytovanie služby, ako je prevádzkovanie webových stránok, analýza dát, zefektívnenie a zjednodušenie poskytovaných služieb, spracovanie platieb, plnenie objednávok, zabezpečenie infraštruktúry, IT služby, zákaznícke služby, služby zasielania e-mailov, poštových zásielok a direct message správ, verifikačné služby a ďalšie služby;
 
a to v rozsahu potrebnom na splnenie účelu odovzdania týmto osobám.8.         Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

 1. Používateľ má právo na prístup k osobným údajom za podmienok stanovených v článku 15 nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ údajov poskytne používateľovi zadarmo kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami. Za všetky ďalšie kópie vyžiadané používateľom má prevádzkovateľ údajov právo účtovať primeraný poplatok.
 2. Uplatnením práva na opravu má používateľ tiež právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov za podmienok stanovených v článku 16 nariadenia GDPR.
 3. V prípade, že používateľ uplatní právo na vymazanie osobných údajov, je prevádzkovateľ osobných údajov povinný príslušné osobné údaje vymazať, ak nebude prevádzkovateľ údajov spracovávať a uchovávať konkrétne údaje pre plnenie svojej povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov alebo ak nebudú dané iné podmienky v článku 17 nariadenia GDPR.
 4. Používateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa osobných údajov obmedzenia spracovávania údajov za podmienok stanovených v článku 18 nariadenia GDPR.
 5. Ohľadom práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR má používateľ právo dostať od prevádzkovateľa osobných údajov osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo prevádzať tieto údaje na iného prevádzkovateľa osobných údajov. Ak je to technicky možné, má používateľ právo na to, aby boli jeho osobné údaje jedným prevádzkovateľom priamo prenášané druhému prevádzkovateľovi.
 6. V prípade automatizovaného rozhodovania a profilovania založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania) má používateľ právo byť z takejto činnosti vylúčený podľa podmienok stanovených v článku 22 nariadenia GDPR.
 7. Každý používateľ má právo predložiť sťažnosť orgánu dohľadu (úradu pre ochranu osobných údajov), ak sa domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov dochádza k porušovaniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú: https://www.dataprotection.gov.sk, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 323 132 14.
 8. Každý používateľ má právo na účinnú súdnu ochranu v prípade, keď sa domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a ďalej mu prislúcha právo požadovať náhradu škody na súde.


9.         Vaše právo vzniesť námietku

Používateľ má v súvislosti s údajmi spracovávanými podľa bodov 7.4, 7.7 a 7.8 týchto zásad právo vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov (z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie) za podmienok stanovených v článku 21 nariadenia GDPR.
Pre uplatnenie tohto práva nás môžete kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK.