Vianočná súťaž o lego – Pravidlá súťaže

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1. Obchodná spoločnosť Walmark, a.s., so sídlom Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, zapísaná  v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka 2501 (ďalej len „spoločnosť Walmark“), organizuje v dobe od 16.11.2018 do 6.12.2018 (ďalej len „Doba konania“) spotrebiteľskú tipovaciu súťaž nazvanú „Vianočná súťaž o lego“ (ďalej len „Súťaž“), a týmto určuje pravidlá a podmienky tejto Súťaže (ďalej len „Pravidlá“), ktoré sú k dispozícii na webe: https://www.klubzdravia.sk/a/vianocna-sutaz-o-lego
 
Súťaž:
V rámci súťaže je vyhlásená tipovacia súťažná otázka „V ktorom roku sa Marťankovia po prvýkrát objavili na trhu?“ Účastník musí správne odpovedať na túto tipovaciu otázku, zverejnenú na webe do 6.12.2018 do 23:59. Šesť výhercov získa odmenu podľa vopred stanoveného poradia správnych odpovedí definovaného v bode 3.3. týchto pravidiel.
 
2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
2.1. Každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto Pravidlách (ďalej len „Účastník“), sa môže zúčastniť Súťaže, predovšetkým, nie však výlučne, za nasledujúcich podmienok:
a) má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky;
b) oznámi spoločnosti Walmark svoje kontaktné údaje, predovšetkým svoj email (ďalej len „Kontaktný email“), svoje meno, priezvisko a súhlasí so spracovaním týchto  osobných údajov najmenej v rozsahu podľa článku 5 týchto Pravidiel;
2.2. Neplnoleté fyzické osoby sa môžu do Súťaže zapojiť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý sa pre účely prevzatia výhry považuje za Účastníka.
2.3. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, najmä osoby, ktoré:
a) nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto Pravidlách;
b) budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa v súvislosti so Súťažou dopustia podvodného konania;
c) uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplne informácie alebo kontaktné údaje;
d) sú v pracovnom alebo podobnom pomere k spoločnosti Walmark, alebo sa považujú za osoby blízke zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti Walmark, alebo za osoby s touto spoločnosťou inak personálne alebo majetkovo prepojené.
2.4. Pokiaľ sa spoločnosť Walmark dôvodne domnieva, že Účastník porušuje tieto Pravidlá, je oprávnená Účastníka zo Súťaže kedykoľvek vylúčiť. V prípade vylúčenia Účastníka nemá takýto Účastník právo na výhru ani na náhradu akýchkoľvek nákladov či ujmy, ktorá by mu v súvislosti s účasťou v Súťaži mohla vzniknúť.

3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
3.1. Podmienkou účasti v Súťaži je vždy objednávka najmenej jedného produktu značky Marťankovia na eshope https://www.klubzdravia.sk/ v období od 16.11.2018 do 6.12.2018.
3.2. Pre účasť v Súťaži je potrebné, aby Účastník odpovedal na tipovaciu súťažnú otázku, ktorá má charakter presne stanovenej hodnoty (konkrétneho letopočtu). Odpovede na súťažnú tipovaciu otázku možno zasielať prostredníctvom webu https://www.klubzdravia.sk/a/vianocna-sutaz-o-lego alebo cez zákaznícke centrá na čísle 800 141 141.
3.3. Výhercom Súťaže sa stáva ten Účastník Súťaže, ktorý správne zodpovie súťažnú otázku a bude vybraný podľa tohto vopred stanoveného poradia odpovedí:
  • 1. miesto: 100. správna odpoveď – Creator – Zimný sviatočný vlak
  • 2. miesto: 200. správna odpoveď – Creator – Hasičská stanica v zimnej  dedine
  • 3. miesto: 10. správna odpoveď – Minecraft – Farmárska usadlosť
  • 4. miesto: 50. správna odpoveď – Minecraft – Farmárska usadlosť
  • 5. miesto: 300. správna odpoveď – Jurský park – Lov Velociraptora
  • 6. miesto: 400. správna odpoveď – Jurský park – Lov Velociraptora
 
Správnu odpoveď na súťažnú otázku a označenie výhercu zverejní spoločnosť Walmark po skončení Súťaže na webe https://www.klubzdravia.sk/, a to do tridsiatich (30) pracovných dní od konca Súťaže.
 
4. ODOVZDANIE VÝHRY
4.1. Výhercom Súťaže sa stáva ten Účastník, ktorý splní všetky podmienky Súťaže a patrí mu právo výhry podľa čl. 3.3 týchto Pravidiel (ďalej len „Výherca“). Výherca získa do svojho vlastníctva nepeňažitú výhru, konkrétny model stavebnice Lego, definovaný v bode 3.3 týchto pravidiel.
4.2. Spoločnosť Walmark bude Výhercu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na Účastníkom uvedených kontaktných údajoch. Po overení totožnosti Výhercu podľa registrovaných osobných údajov, najmä overení prístupu Výhercu k registrovanému Kontaktnému emailu a overení potrebných súhlasov podľa článku 5 týchto Pravidiel, bude uskutočnené odovzdanie výhry.
4.3. Pokiaľ bude Účastník zo Súťaže vylúčený alebo nesplní podmienky Súťaže, výhra nebude poskytnutá. Bez ohľadu na zhora uvedené, pokiaľ Výherca neprevezme výhru ani do šesťdesiatich (60) dní  od  posledného dňa Doby konania, výhra bez náhrady prepadá spoločnosti Walmark.
 
5. OSOBNÉ ÚDAJE
5.1. Poskytnutím požadovaných informácií dáva Účastník spoločnosti Walmark v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, najmenej v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a kontaktný telefón, a to za účelom jeho účasti v Súťaži, odovzdania výhry a na využitie týchto osobných údajov v rámci ďalších marketingových aktivít spoločnosti Walmark, predovšetkým na zasielanie obchodných informácií Účastníkovi elektronickými prostriedkami. Tento súhlas je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia spoločnosti Walmark a má za následok zánik účasti Účastníka v Súťaži včítane straty nároku na získanie výhry. Účastník má zároveň podľa ust. §  12 Zákona právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a podľa ust. § 21 Zákona právo požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nepresných osobných údajov včítane vykonania ich opravy, doplnenia, zablokovania alebo likvidácie.
5.2. Svojou účasťou v Súťaži dáva Účastník svoj súhlas na spracovanie, šírenie a ďalšie využitie videozáznamu z odovzdania výhry a iných zvukových a obrazových záznamov, urobených Účastníkom alebo treťou osobou, ktoré zachycujú jeho podobu alebo súkromný život a boli urobené v súvislosti s účasťou v Súťaži, a to bez akéhokoľvek obmedzenia na reklamné a marketingové účely spoločnosti Walmark, predovšetkým na účely šírenia reklamných oznámení a ponuky obchodu alebo služieb tretím osobám. Spoločnosť Walmark je oprávnená bezodplatne spracovávať, šíriť a akokoľvek využívať všetky tieto zvukové a obrazové záznamy, zachycujúce podobu alebo súkromný život Účastníka alebo tretích osôb, ktoré boli získané od Účastníka alebo urobené v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži a odovzdaním ceny, a to po dobu piatich (5) rokov od začatia Súťaže.
 
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1. Výhru v Súťaži podľa ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, nemožno  nijako vymáhať ani požadovať jej výmenu za iný tovar alebo vyplatenie jej hodnoty v peniazoch. Všetky spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknú v súvislosti s ňou, bude riešiť a rozhodovať výlučne spoločnosť Walmark podľa svojho voľného uváženia.
6.2. Spoločnosť Walmark prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
6.3. Spoločnosť Walmark si vyhradzuje právo Súťaž zrušiť alebo kedykoľvek zmeniť podmienky Súťaže alebo nahradiť nepeňažitú výhru v Súťaži za iné vecné ceny v podobnej hodnote. Takéto rozhodnutie spoločnosti Walmark je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webe https://www.klubzdravia.sk/
6.4. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník svojou dobrovoľnou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami. Spoločnosť Walmark môže  zverejniť zjednodušené informácie o Súťaži alebo jej Pravidlách v rámci svojej reklamy a propagačných materiálov. V prípade rozporu medzi obsahom takýchto zjednodušených informácií o Súťaži, uvedených v ktoromkoľvek reklamnom alebo propagačnom materiáli alebo oznámení, a obsahom týchto Pravidiel, majú tieto Pravidlá vždy prednosť.

V Prahe dňa 16.11.2018
Walmark