Zdravá výživa - základ zdravia

Zdravá výživa - základ zdravia

Publikované: 01.02.2011

Zobrazenie: 0

Určite sa u každého nájdu recepty, ktoré sú nielen výborné chuťou ale zodpovedajú aj požiadavkám zdravej výživy. Podeľte sa o ne aj s ostatnými členmi Klubu zdravia.

Napíšte nám svoj recept a pošlite fotografiu výsledného pokrmu.

Recepty budeme postupne uverejňovať na našej internetovej stránke a v časopise Klub zdravia. Najlepší recept odmeníme parným hrncom Vitamine Plus od firmy Tefal a ďalšie dva recepty odmeníme balíčkom produktov Walmark v hodnote 30 eur.

Výherkyňou súťaže sa stala pani Zuzana Jašková, Sabinov.

Výhercovia balíčka produktov:  Ing. Helena Valentová, Rožňava a Vojtech Ižold, Levice.

Výhercom srdečne gratulujeme!

 

Svoje recepty nám posielajte na adresu Klub zdravia Walmark, P.O.BOX A-70, 010 90 Žilina. Na zásielku uveďte heslo: Zdravá výživa.

 

Pravidla súťaže

 1. Prevádzkovateľom súťaže je Walmark s.r.o., Na stanicu 22, 010 09  Žilina. 
 2.  Súťažiacim je každý člen Klubu zdravia Walmark, ktorý zašle príspevok podľa dát uvedených v podmienkach. Zaslaním príspevku zároveň potvrdzuje súhlas so znením týchto pravidiel (ďalej iba „súťažou“).
 3. Úlohou súťažiacich je poslať presný recept a pracovný postup jedla, ktoré zodpovedá pravidlám zdravej výživy, doplnený autentickými fotografiami.    
 4. Súťažiaci môžu svoje súťažné príspevky zasielať na e-mailovú adresu klubzdravia@walmark.sk. Veľkosť e-mailovej správy nesmie prekročiť 5 MB. Uzávierka súťaže je 31. mája 2011.
 5. Vybrané súťažné príspevky spĺňajúce tieto pravidlá súťaže budú zverejnené na internetových stránkach www.klubzdravia.sk a v časopise Klub zdravia.
 6. Trojčlenná odborná porota zložená zo zástupcov prevádzkovateľa vyberie 3 najlepšie recepty. Ich autori získajú  ceny, a to Parný hrniec Vitamine Plus od firmy Tefal (1. miesto), balíček výrobkov Walmark v hodnote 30 eur (2.-3. miesto).
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ceny neudeliť. V takomto prípade bude neudelená cena prevedená do ďalších súťaží.
 8. Súťaž poskytuje prevádzkovateľovi súťaže právo na bezplatné použitie zaslaných textových a obrazových materiálov na internete, v tlači a na ďalšie verejné šírenie. Súťažiaci garantuje, že s týmto súhlasia aj všetci tí, ktorí sú na fotografii vyobrazení.
 9. Súťažiaci potvrdzuje, že je výhradným autorom textu svojho súťažného príspevku, alebo že má od všetkých prípadných spoluautorov súhlas s použitím materiálov. Za prípadné porušenie autorského alebo osobného práva tretích osôb podľa pravidiel tejto súťaže zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci. Mená prípadných spoluautorov je súťažiaci povinný uviesť pri zasielaní príspevku do súťaže. 
 10. Súťažiaci potvrdzuje, že zaslané súťažné príspevky neboli pred účasťou súťaže publikované alebo poskytnuté na publikovanie inému elektronickému alebo tlačenému médiu a že bez súhlasu prevádzkovateľa súťaže nebudú poskytnuté na zverejnenie v inom elektronickom alebo tlačenom médiu po dobu súťaže ani po dobu 12 mesiacov po skončení súťaže.
 11. Účasťou v súťaži každý súťažiaci súhlasí s tým, že prevádzkovateľ súťaže je oprávnený použiť mená a podobizne výhercov v propagačných materiáloch prevádzkovateľa a sponzorov. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. hlavne s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k nim.
 12. Súťaž je určená členom Klubu zdravia Walmark. Nesmú sa jej zúčastniť zamestnanci a spolupracovníci prevádzkovateľa a ich najbližší príbuzní.
 13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť pravidlá súťaže, prípadne ju odložiť, prerušiť, zastaviť alebo predĺžiť.
 14. Obsah súťažných príspevkov musí byť v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Tieto pravidlá sú platné odo dňa vyhlásenia.