👉👉 POZOR !!! Zľavy až 30% sú tu! NOVOROČNÉ ZĽAVY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE! 👈👈
Podmienky vernostného programu

Podmienky vernostného programu

Publikované: 14.10.2016

Zobrazenie: 9

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné podmienky upravujú podmienky vernostného programu Klub zdravia Walmark (ďalej len „Vernostný program“ alebo „Vernostný program Klub zdravia Walmark“) prevádzkovaného spoločnosťou WALMARK, a.s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka 2501 (ďalej len „Walmark“), prostredníctvom ktorého poskytuje spoločnosť Walmark svojim verným zákazníkom resp. členom deklarované výhody.

1.2. Súčasťou internetových stránok www.klubzdravia.sk je aj e-shop, prostredníctvom ktorého je možné uskutočniť nákup produktov Walmark (bez ohľadu na ich obchodné označenie napr. Valosun, Naturline atď.) (ďalej len „produkty Walmark“), (ďalej len „e-shop“).

2. Vznik, priebeh a ukončenie členstva vo Vernostnom programe Klub zdravia Walmark

2.1. Členstvo vo Vernostnom programe je bezplatné.

2.2. Členom Vernostného programu sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa riadne, v súlade s týmito podmienkami zaregistruje (ďalej len „člen“). Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, sú z Vernostného programu vylúčené.

2.3. Registráciu do Vernostného programu je možné uskutočniť nasledovnou formou:

a) vyplnením prihlášky nachádzajúcej sa v balení vybraných produktov Walmark (vo formáte scanu alebo fotografie prihlášky) a jej odoslaním na adresu Klub zdravia Walmark, P.O.BOX č. 4, 010 02 Žilina 2 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu klubzdravia@walmark.sk

b) telefonického vyplnenia prihlášky s operátorom na bezplatnej linke 0800 191 191

c) interaktívnej prihlášky (formulára) na stránkach www.klubzdravia.sk

Odoslaním/odovzdaním prihlášky dáva zákazník aj súhlas s podmienkami tohto Vernostného programu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnej miere dodržiavať a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených v čl. 4 týchto podmienok. Údaje uvedené v prihláške je možné aktualizovať na bezplatnej linke 0800 191 191.

2.4. Členstvo vzniká okamihom doručenia riadne a úplne vyplnenej prihlášky do Vernostného programu. O vzniku členstva bude zákazník informovaný spoločnosťou Walmark emailom, ktorý uviedol v prihláške, prostredníctvom ktorého bude zákazníkovi oznámené jeho členské číslo.

2.5. Zákazník je oprávnený sa do Vernostného programu prihlásiť iba jedenkrát, v prípade snahy o opakovanú registráciu je spoločnosť Walmark oprávnená prihlášku zákazníka odmietnuť.

2.6. Spoločnosť Walmark si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu zákazníka v prípade, že pri predchádzajúcej registrácii porušil ustanovenia týchto podmienok alebo inak zneužíval členstvo k neoprávnenému prospechu na úkor spoločnosti Walmark, alebo ďalších členov Vernostného programu.

2.7. Odmietnutie registrácie bude zákazníkovi oznámené e-mailom, na ním uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že zákazník v prihláške e-mail neuviedol, nebude o tomto odmietnutí nijako informovaný.

2.8. Členom môže byť osoba, ktorej zamestnávateľ alebo poskytovateľ akejkoľvek služby /napr. zdravotná poisťovňa/ vopred dohodol s Vernostným programom Klub zdravia Walmark pre svojich zamestnancov alebo zákazníkov zvláštne podmienky členstva.

2.9. Členstvo vo Vernostnom programe môže byť ukončené zo strany člena na vlastnú žiadosť člena a to aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením zaslaným na adresu Klub zdravia Walmark, P.O.BOX č. 4, 010 02 Žilina 2, e-mailom na adresu klubzdravia@walmark.sk alebo na bezplatnej linke 0800 191 191.

2.10. Spoločnosť Walmark si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť alebo pozastaviť členstvo z nasledovných dôvodov:

a) je vrátená zásielka zaslaná na adresu člena s údajom „adresát neznámy“, „adresát sa odsťahoval“ atď.

b) úmrtia člena

c) z dôvodu snahy o / alebo vytvorenia duplicitného prihlásenia

d) z dôvodu podstatného porušenia týchto podmienok zo strany člena, alebo z dôvodu podvodu alebo pokusu o podvod na spoločnos­ť Walmark alebo inom členovi alebo osobe nakupujúcej produkty spoločnosti Walmark

e) dôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sú podmienkou členstva vo Vernostnom programe

V prípade pozastavenia členstva je možné toto členstvo opätovne ak­tivovať a po telefonickej dohode, max. však do dvoch mesiacov od jeho pozastavenia. Po tomto dátume je členstvo automaticky ukončené.

3. Vernostný program Klubu zdravia Walmark

3.1. Pri každom nákupe, ktorý je členom uskutočnený prostredníctvom e-shopu, zaznamenáva spoločnosť Walmark informácie o členovi a ním vykonaných transakciách a tieto informácie spracováva za účelom poskytnutia výhod, vyplývajúcich z členstva vo Vernostnom programe.

3.2. Prehľad výhod Vernostného programu:

a) Zvýhodnené ponuky na nákup produktov Walmark

Členom Vernostného programu môže byť niekoľkokrát do roka ponúknutá možnosť zvýhodneného nákupu obľúbeného produktu Walmark (podľa predaja) s časovo obmedzenou platnosťou. Podmienky budú vždy zaslané na e-mailovú adresu člena; rovnako môžu byť zverejnené aj na www.klubzdravia.sk

b) Darčeky za nákup produktov Walmark

Členom Vernostného programu môže byť niekoľkokrát do roka ponúknutá možnosť získania darčeka v prípade nákupu produktu Walmark. Podmienky budú vždy zaslané na e-mailovú adresu člena a zverejnené na www.klubzdravia.sk.

c) Poštovné zdarma

V prípade nákupu prostredníctvom e-shopu majú členovia nárok na poštovné zdarma. Toto poskytnutie poštovného zdarma je však možné iba v prípade, že zákazník v rámci nákupu riadne uviedol svoje členské číslo a iba v prípade, že nákup dosahuje najmenej sumu zverejnenú na www.klubzdravia.sk alebo je predmetom kúpy produkt, ktorý je výslovne označený ako produkt, pri ktorom je poskytované poštovné zdarma.

d) Zľava na nákup obľúbeného produktu Walmark

Členom Vernostného programu môžu byť niekoľkokrát do roka ponúknuté zľavy na nákup obľúbeného produktu Walmark s časovo obmedzenou platnosťou. V prípade produktu, ktorý je liekom sa uplatnia zákonné obmedzenia upravujúce ich výdaj a propagáciu. Informácie o zľavách budú členom zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedli v rámci registrácie do Vernostného programu. Zľavy môžu byť uplatnené v stanovenej dobe iba pri nákupe daného výrobku iba prostredníctvom e-shopu. Podmienky budú vždy zaslané na e-mailovú adresu člena a rovnako môžu byť zverejnené aj na www.klubzdravia.sk.

e) Poradňa

Členovia majú možnosť získavať informácie o produktoch a službách spoločnosti Walmark a činnosti Vernostného programu. Členovia budú pravidelne infor­movaní o výrobkoch, cenách a službách na stránkach www.klubzdravia.sk príp. prostredníctvom informačného emailu. Aktuálne informácie sú členom podávané on-line na stránkach www.klubzdravia.sk a na bezplatnej zákazníckej linke 0800 191 191 v pracovných dňoch v dobe 7-17 hodín.

f) Súťaže

Walmark je oprávnený poskytnúť členom možnosť účasti v spotrebiteľských alebo v marketingových súťažiach/akciách určených len pre týchto členov, za podmienky, že pravidlá takejto súťaže/akcie budú pred ich zahájením zverejnené na internetových stránkach www.klubzdravia.sk.

g) Ďalšie

Walmark je oprávnený nad rámec výhod vyššie uvedených poskytnúť členom aj iné výhody za podmienky, že pravidlá takejto výhody budú pred jej zahájením zverejnené na internetových stránkach www.klubzdravia.sk alebo členom oznámená prostredníctvom informačného emailu.

4. Spracovanie osobných údajov

4.1. Zákazník poskytne pri registrácii do Vernostného programu tieto osobné údaje:

- priezvisko a meno, prípadne aj titul;
- email a prípadne aj kontaktné telefónne číslo.

4.2. Zákazník môže v rámci registrácie poskytnúť aj ďalšie osobné údaje:

- adresa trvalého bydliska v rozsahu údajov: ulica, p.č., mesto, PSČ a štát;
- dátum narodenia;
- pohlavie.

4.3. Odoslaním/odovzdaním prihlášky poskytuje zákazník súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške do Vernostného programu (ďalej spoločne len ako „Osobné údaje“), spoločnosti WALMARK, a.s., IČO: 005 36 016, so sídlom: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel B, vložka 2501, ako správcovi, a s ich prípadným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre účely plnenia tohto Vernostného programu (najmä vyhodnotenie nákupov zákazníka, uplatňovanie výhod atď.) a pre marketingové účely spoločnosti Walmark, t.j. ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách správcu, zahŕňajúce aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, emailov, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Sb., príp. prostredníctvom telefónnych hovorov a to na dobu trvania členstva člena vo Vernostnom programe. Za odosielanie prihlášky sa považuje aj telefonická registrácia podľa čl. 2. 3. písm. b).

4.4. Zákazník registráciou do Vernostného programu berie na vedomie, že má právo podľa § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., t.j. najmä že poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania Osobných údajov a ich likvidáciu, že má právo prístupu k Osobným údajom a právo na opravu týchto Osobných údajov, blokovanie nesprávnych Osobných údajov, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže člen obrátiť na správcu. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, www.uoou.cz

4.5. Člen môže kedykoľvek zmeniť nastavenia odosielania infor­mačných e-mailov, prípadne odvolať svoj súhlas so spracovávaním Osobných údajov a to prostredníctvom emailu zaslaného na adresu klubzdravia@walmark.sk alebo listom na adresu sídla správcu uvedenú v čl. 4.3, prípadne telefonicky na čísle 0800 191 191.

4.6. Osobné údaje budú spracovávané automatizovaným spracovaním vlastnými zamestnancami alebo tretími osobami v postavení tzv. spracovávateľov, s ktorými Walmark uzavrie príslušné zmluvy o spracovávaní osobných údajov, prostriedkami výpočtovej techniky. Zoznam týchto spracovateľov Osobných údajov je dostupný na www.klubzdravia.sk.

4.7. Osobné údaje člena môžu byť zdieľané a sprístupnené tretím osobám spolupracujúcim na Vernostnom programe. Zoznam týchto osôb je dostupný na www.klubzdravia.sk. Sprístupnenie Osobných údajov bude vykonané výlučne v rozsahu nutnom pre riadne zabezpečenie Vernostného programu, a to za dodržania zákonných podmienok podľa z. č. 101/2000 Sb.

5. Všeobecné ustanovenia Vernostného programu Klub zdravia Walmark

5.1. Spoločnosť Walmark a členovia spolu komunikujú najmä nasledujúcimi prostriedkami, ktoré sú si rovnocenné: telefonicky hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, internetové stránky www.klubzdravia.sk.

5.2. Spoločnosť Walmark si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu pozastaviť činnosť Vernostného programu alebo jeho činnosť ukončiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Walmark sa však zaväzuje o tomto pozastavení alebo ukončení činnosti Vernostného programu informovať zákazníkov a členov na webových stránkach www.klubzdravia.sk.

5.3. Klub zdravia Walmark si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. V podmienkach bude vždy označený dátum účinnosti zmeny. Podmienky sú štandardne uložené na www.klubzdravia.sk.

5.4. Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá Vernostného programu určeného spotrebiteľom.

5.5. Tieto podmienky Vernostného programu sú platné od 14. 10. 2016 a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce pravidlá alebo podmienky Vernostného programu. Členovia, ktorí ku dňu vyhlásenia týchto podmienok disponujú Walmark korunami („WK“) ich môžu použiť k nákupu produktov Walmark do 31. 3. 2017. Po tomto dátume neuplatnené WK prepadajú.

5.6. Spoločnosť Walmark týmto informuje člena, ktorý je spotrebiteľom, že subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk. Spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb s výnimkou zmlúv uzatvorených v oblasti zdravotných služieb poskytovaných pacientom zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane predpisovania, vydávania a poskytovania liekov a zdravotníckych pomôcok.

 

Posledná aktualizácia podmienok prebehla dňa: 14. 10. 2016