Veľká vianočná súťaž 2019 - Pravidlá súťaže

Veľká vianočná súťaž 2019 - Pravidlá súťaže

Publikované: 06.11.2019

Zobrazenie: 746

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodná spoločnosť Walmark, a.s., so sídlom Třinec, Oldřichovice 44, PSČ 739 61, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel B, vložka 2501 (ďalej len "spoločnosť Walmark"), organizuje v čase
od piatku 1. 11. 2019 do soboty 30. 11. 2019 (ďalej len "Doba konania") spotrebiteľskú súťaž nazvanú "súťaž o nutričné ​​balíčky" (ďalej len "súťaž"), a týmto určuje pravidlá a podmienky tejto Súťaže (ďalej len "pravidlá"), ktorá sú k dispozícii na webe: www.klubzdravia.sk
súťaž:
V rámci súťaže je zaradený do súťaže každý nákup registrovaného užívateľa od piatku 1. 11. 2019 do soboty 30. 11. 2019 v hodnote 49 EUR a vyššej.

2. VŠEOBECNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE

2.1. Každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto Pravidlách (ďalej len "Účastník"), sa môže zúčastniť Súťaže, najmä, nie však výlučne, za nasledovných podmienok:
a) má trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky;
b) oznámi spoločnosti Walmark svoje kontaktné údaje, najmä svoj e-mail (ďalej len "Kontaktný e-mail"), svoje meno, priezvisko a súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov najmenej v rozsahu podľa článku 5 týchto Pravidiel;

2.2. Maloleté fyzické osoby sa môžu do Súťaže zapojiť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu, ktorý sa na účely prevzatia výhry považuje za Účastníka.

2.3. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, najmä osoby, ktoré:
a) nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto Pravidlách;
b) budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa v súvislosti so Súťažou dopustia podvodu;
c) uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie alebo kontaktné údaje;
d) sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k spoločnosti Walmark, alebo sa považujú za osoby blízke zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu spoločnosti Walmark, alebo za osoby s touto spoločnosťou inak personálne alebo majetkovo prepojené.
2.4. Ak sa spoločnosť Walmark dôvodne domnieva, že Účastník porušuje tieto Pravidlá, je oprávnená Účastníka zo Súťaže kedykoľvek vylúčiť. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na výhru ani na náhradu akýchkoľvek nákladov či ujmy, ktorá by mu v súvislosti s účasťou v Súťaži mohla vzniknúť.

3. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

3.1. Podmienkou účasti v Súťaži je vždy objednávka vykonaná a zaplatená na 
www.klubzdravia.sk v období od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019 v hodnote 49 EUR alebo vyššej.

3.2. Do súťaže sú zaradené objednávky registrovaných zákazníkov, ktoré v stanovenom období budú riadne zaplatené a doručené.

3.3. Výherca bude určený žrebovaním, ktoré sa uskutoční po ukončení súťaže, najneskôr 9. 12. 2019.
3.4 Bude vylosovaných 29 výhercov, ktorí dostanú jednu z nasledujúcich 29 výhier:
  • 1. Zubná kefka Philips DiamondClean Smart Silver,
  • 2. - 3. Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Active,
  • 4. - 5. Stolný mixér ETA Vital Blend Mini,
  • 6. - 9. Kuchynská váha ETA Lori,
  • 10. - 29. Darčekový voucher na nákup na klubzdravia.sk.

Výhercov zverejní spoločnosť Walmark po skončení Súťaže na webe www.klubzdravia.sk, a to najneskôr do tridsiatich (30) pracovných dní od konca Súťaže.

4. ODOVZDANIE VÝHRY

4.1. Výhercom Súťaže sa stáva ten Účastník, ktorý splní všetky podmienky Súťaže a svedčí mu právo výhry podľa čl. 3.3 týchto Pravidiel (ďalej len "Výherca").
4.2. Spoločnosť Walmark bude Výhercu kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na Účastníkom uvedené kontaktné údaje v objednávke. Po overení totožnosti Výherca podľa registrovaných osobných údajov, najmä overení prístupu Výherca k registrovanému kontaktnému e-mailu a overení potrebných súhlasov podľa článku 5 týchto Pravidiel, bude uskutočnené odovzdanie výhry.

4.3. Pokiaľ bude Účastník zo Súťaže vylúčený alebo nesplní podmienky Súťaže, výhra nebude poskytnutá. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Výherca neprevezme výhru ani do tridsiatich (30) dní od posledného dňa Doby konania, výhra bez náhrady prepadá spoločnosti Walmark.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Oznámením požadovaných informácií dáva Účastník spoločnosti Walmark v zmysle zákona č.
101/2000 Zb (ďalej len "Zákon"), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, najmenej v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a kontaktný telefón, a to za účelom jeho účasti v Súťaži, odovzdanie výhry a na využitie týchto osobných údajov v rámci ďalších marketingových aktivít spoločnosti Walmark, najmä k zasielaniu obchodných oznámení Účastníkovi elektronickými prostriedkami. Tento súhlas je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia spoločnosti Walmark a má za následok zánik účasti Účastníka v Súťaži vrátane straty nároku na získanie výhry. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a podľa ust. § 21 Zákona právo požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nepresných osobných údajov, vrátane prevedenia ich opravy, doplnenia, zablokovania alebo likvidácie.

5.2. Svojou účasťou v Súťaži dáva Účastník svoj súhlas na spracovanie, šírenie a ďalšie využitie videozáznamu z odovzdania výhry a iných zvukových a obrazových záznamov, urobených Účastníkom alebo treťou osobou, ktoré zachytávajú jeho podobu alebo súkromný život a boli nadobudnuté v súvislosti s účasťou v Súťaži, a to bez akéhokoľvek obmedzenia pre reklamné a marketingové účely spoločnosti Walmark, najmä na účely šírenia reklamných oznámení a ponúkania obchodu alebo služieb tretím osobám. Spoločnosť Walmark je oprávnená bezodplatne spracovávať, šíriť a akokoľvek využívať všetky tieto zvukové a obrazové záznamy, zachytávajúce podobu alebo súkromný život Účastníka alebo tretích osôb, ktoré boli získané od Účastníka alebo nadobudnuté v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži a odovzdaním ceny, a to po dobu piatich (5) rokov od začatia Súťaže.


6. Záverečné ustanovenia
6.1. Výhru v Súťaži podľa ustanovenia § 2874 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, nemožno nijako vymáhať ani požadovať výmenu za iný tovar alebo vyplatenie jej hodnoty v peniazoch. Všetky spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknú v súvislosti s ňou, bude riešiť a rozhodovať výlučne spoločnosť Walmark podľa svojho vlastného uváženia.

6.2. Spoločnosť Walmark prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

6.3. Spoločnosť Walmark si vyhradzuje právo Súťaž zrušiť alebo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže alebo nahradiť nepeňažnú výhru v Súťaži za iné vecné ceny v obdobnej hodnote. Takéto rozhodnutie spoločnosti Walmark je účinné odo dňa jeho uverejnenia na webe 
www.klubzdravia.sk.

6.4. Tieto Pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník svojou dobrovoľnou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito Pravidlami. Spoločnosť Walmark môže zverejniť zjednodušené informácie o Súťaži alebo jej Pravidlách v rámci svojej reklamy a propagačných materiálov. V prípade rozporu medzi obsahom takých zjednodušených informácií o Súťaži, uvedených v ktoromkoľvek reklamnom alebo propagačnom materiáli alebo oznámení, a obsahom týchto Pravidiel, majú tieto Pravidlá vždy prednosť.

V Třinci 28. 10. 2019
Walmark